Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­nen alkaa

TuuliWatilla on ennestään 11 tuulimyllyä Olhavan tuulivoimapuistossa. Nyt alkaa viiden myllyn puiston rakentaminen Viinamäkeen.

Tuu­liWat­ti on teh­nyt inves­toin­ti­pää­tök­sen Kui­va­nie­men Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­ses­ta. Han­ke on poh­jois­mai­den ensim­mäi­nen tämän koko­luo­kan tuu­li­voi­main­ves­toin­ti, joka teh­dään ilman yhteis­kun­nan tukea.

Vii­na­mäen tuu­li­puis­toon raken­ne­taan vii­si tähän men­nes­sä poh­jois­mai­den kor­kein­ta voi­ma­laa. Uusi tuu­li­puis­to on tuo­tan­nos­sa ensi vuon­na. Lai­te­toi­mit­ta­ja Ves­tak­sen V150-voi­ma­loi­den teho on 4,2 megawat­tia ja tor­nin kor­keus on 175 met­riä. Pyyh­käi­sy­kor­keus on 250 met­riä. Tek­no­lo­gian kehi­tyk­sen myö­tä kas­va­nut tor­ni­kor­keus mah­dol­lis­taa Tuu­liWa­tin mukaan myös mer­kit­tä­vän tuo­tan­non kas­vun pääs­täes­sä entis­tä parem­piin tuu­lio­lo­suh­tei­siin. V150-voi­ma­loi­den tuo­tan­to on jopa kak­sin­ker­tai­nen aiem­piin voi­ma­loi­hin ver­rat­tu­na ja säh­kön tuo­tan­to­kus­tan­nus jää alle 30 euroon/megawattitunti.

Tuu­li­voi­ma-ala on siir­ty­mäs­sä koh­ti mark­ki­naeh­tois­ta aika­kaut­ta. Tuu­liWat­ti ker­too näyt­tä­vän­sä täl­lä pio­nee­ri­hank­keel­la suun­taa sii­hen.
– Uudel­la suun­ni­tel­lul­la tuo­tan­to­tuel­la tulee ole­maan mer­kit­tä­vä roo­li tuu­li­voi­ma-alan siir­ty­mi­ses­sä mark­ki­naeh­toi­suu­teen. Tuo­tan­to­tu­ki alen­taa tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia ja mah­dol­lis­taa hank­kei­den kus­tan­nus­te­hok­kaan rahoi­tuk­sen. Itse tuki aset­tu­nee tasol­le, jos­sa yhteis­kun­nan panos jää mar­gi­naa­li­sek­si ja par­haim­mil­laan se toi­mii vain takuu­na rahoi­tuk­sel­le. Tuo­tan­to­tu­ki myös var­mis­taa kus­tan­nus­te­hok­kai­ta inves­toin­te­ja Suo­meen, Tuu­liWa­tis­ta ker­ro­taan.

Säh­kön­tuot­ta­jas­ta elin­kaa­ri­pal­ve­lui­hin

Tuu­liWat­ti sai val­miik­si vii­me vuon­na 650 mil­joo­nan euron inves­toin­tioh­jel­man­sa. Yhtiö aloit­taa nyt uuden stra­te­gian toteu­tuk­sen, jos­sa yhtiö laa­jen­taa toi­min­taan­sa säh­kön­tuot­ta­jas­ta tuu­li­voi­ma­tuo­tan­non elin­kaa­ri­pal­ve­lu­jen tar­joa­jak­si. Tuu­liWat­ti kehit­tää ja raken­taa puis­to­port­fo­lio­taan ja tar­jo­aa sen myö­tä inves­toi­jil­le avai­met käteen -elin­kaa­ri­pal­ve­lui­na kes­tä­viä sijoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia tuu­li­voi­maan.

Tuu­liWat­ti Oy on nyt raken­ta­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa Suo­meen 1,4 terawat­ti­tun­nin tuu­li­voi­ma­ka­pa­si­tee­tin, jon­ka koko­nais­tuo­tan­non mää­rä vas­taa yhtiön mukaan suun­nil­leen koko Suo­mes­sa valais­tuk­seen käy­tet­tyä säh­kön mää­rää. Vii­me vuon­na Tuu­liWat­ti tuot­ti noin 24 pro­sent­tia Suo­men tuu­li­säh­kös­tä.
– Vii­na­mäen han­ke on meil­le mer­kit­tä­vä uuden aika­kau­den avaus. Val­mis­tau­dum­me samal­la tek­no­lo­gia­neut­raa­liin ja mark­ki­noi­den ohjaa­maan aikaan, jol­loin eri tuo­tan­to­muo­to­ja ei enää ohja­ta eril­li­sil­lä kan­nus­ti­mil­la, tote­aa Tuu­liWa­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Suo­mi­nen.