Viih­tyi­säm­pää kou­lua koh­ti

Monis­sa kou­luis­sa opis­ke­lu- ja oles­ke­lu­ti­lat kai­paa­vat uudis­tuk­sia. Oppi­lai­den näkö­kul­mas­ta pie­nil­lä­kin jutuil­la voi­si saa­da pal­jon aikaan. Kou­lui­hin pitäi­si kehi­tel­lä lisää eri­lai­sia oles­ke­lu­paik­ko­ja. Mei­dän kou­lus­sam­me nuo­ret oles­ke­le­vat esi­mer­kik­si por­tai­kois­sa ja nau­la­koil­la. Soh­vat ja säk­ki­tuo­lit oli­si­vat muka­van näköi­siä sisus­tuk­ses­sa ja käte­viä myös ajan­viet­to­pai­koik­si. Myös pöy­tä­ryh­miä, joi­den ääres­sä voi­si opis­kel­la, oli­si hyvä olla useam­pia.

Anna-Lot­ta Hämä­läi­nen, Sofia Ala­mä­ki, Neea Inka­la, Ella Hei­ku­ra poh­ti­vat kir­joi­tuk­ses­saan, että Yli­kii­min­gin kou­lul­le tar­vit­tai­siin lisää esi­mer­kik­si kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa ja uuden­lai­sia oppi­tun­te­ja.

Yksit­täis­ten pul­pet­tien sijaan luo­kis­sa voi­si olla pari- tai ryh­mä­pul­pe­tit. Näin opis­ke­lu saat­tai­si olla mie­lui­sam­paa nuo­ril­le. Esi­mer­kik­si mate­ma­tii­kan tun­nil­la oli­si haus­kaa miet­tiä las­ku­ja yhdes­sä kave­rin kans­sa.

Kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa kou­luun

Kan­sain­vä­li­nen toi­min­ta kiin­nos­taa mei­tä. Olem­me miet­ti­neet, että esi­mer­kik­si kuu­kausit­tai­nen yhtey­den­ot­to video­pu­he­lul­la samaan ikä­ryh­mään kuu­lu­vil­le opis­ke­li­joil­le ympä­ri maa­il­maa oli­si haus­ka idea.

Joka kuu­kausi luok­ka Suo­mes­ta soit­tai­si esi­mer­kik­si Rans­kaan toi­sil­le samaan ikä­ryh­mään kuu­lu­vil­le oppi­lail­le. He voi­si­vat vaih­taa kuu­lu­mi­sia ja ker­toa vaik­ka­pa omis­ta kou­lusään­nöis­tään ja tavois­taan opis­kel­la ja sit­ten nii­tä voi­tai­siin ver­ra­ta. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, min­kä­lais­ta kou­lun­käyn­ti on toi­sel­la puo­lel­la Euroop­paa.

Uuden­lais­ta sisäl­töä oppi­tun­neil­le

Oppi­tun­nit suju­vat usein niin, että ensin istu­taan ja kuun­nel­laan opet­ta­jan puhet­ta. Ope­tus­tuo­kion jäl­keen ale­taan teke­mään aihee­seen liit­ty­viä teh­tä­viä. Täl­lai­nen oppi­tun­nin kul­ku on uuvut­ta­vaa sekä tyl­sää oppi­lai­den mie­les­tä. Kun jou­tuu istu­maan 75 minuut­tia pai­koil­laan, alkaa jalat ja pep­pu sii­nä jo puu­tua. Oppi­tun­neil­le voi­si jär­jes­tää enem­män­kin toi­min­nal­li­sia teh­tä­viä, jot­ka toi­si­vat tun­neil­le uuden­lais­ta sisäl­töä.

Sofia Ala­mä­ki, Ella Hei­ku­ra, Anna-Lot­ta Hämä­läi­nen, Neea Inka­la

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een ylä­kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä.