Ook­ko nää kuul­lu: Veneen han­kin­taan

Ran­ta­poh­jas­ta 19.7.1979 Sii­hen aikaan, kun pel­lon­va­raus­kor­vaus­ta ei vie­lä mak­set­tu ja poh­jan­maal­la­kin maa­ta vil­jel­tiin ylei­sem­min kuin nyky­ään, oli­vat kesä­vie­raat kesä­ai­kaan ter­ve­tul­lei­ta. Erään talon isän­tä pel­kä­si kovas­ti ukkos­ta ja yhden­kin sala­man näh­ty­ään kes­keyt­ti välit­tö­mäs­ti hei­nä­työt. Hei­nä­han­gon pii­kit näet joh­ti­vat hel­pos­ti säh­köä. Erää­nä päi­vä­nä kesä­vie­ras yhdes­sä isän­nän kans­sa aamus­ta alkaen oli nos­tel­lut hei­nää sei­päil­le. Ilta­päi­väl­lä kesä­vie­ras­ta alkoi väsyt­tää, mut­ta isän­tä vain kiih­dyt­ti vauh­tia. Täl­löin kesä­vie­ras muis­ti isän­nän arkuu­den sala­moi­hin ja päät­ti kokeil­la. Hän sanoi säi­käh­dys­tä tees­ken­nel­len, että sala­ma iski juu­ri isän­nän selän taak­se pel­toon. Täl­löin isän­tä heit­ti välit­tö­mäs­ti han­kon­sa maa­han ja pai­ne­li juok­su­jal­kaa asun­toon. Kesä­vie­ras tie­ten­kin seu­ra­si salaa hymyil­len. Sisäl­lä emän­tä­vä­ki ihmet­te­li hei­nä­mies­ten äkil­lis­tä työn lopet­ta­mis­ta, mut­ta isän­tä selit­ti hätään­ty­nee­nä, että on tulos­sa uko­nil­ma.

Nimim. ”kesä­vie­ras”

Ja sit­ten nyky­päi­vään:

Hau­ki­pu­taal­le maa­nan­tai­na 426 000 euron voit­to Veik­kauk­sen net­ti­ka­si­nol­ta.

Net­ti­pe­laa­ja Hau­ki­pu­taal­ta yllät­tyi maa­nan­tai­na iloi­ses­ti. Hän pela­si hei­nä­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä ensim­mäis­tä ker­taa Pro­fes­so­ri Pot­ti­nen -auto­maat­ti­pe­liä Veik­kauk­sen net­ti­ka­si­nol­la ja voit­ti 426 905 euroa. Hau­ki­pu­taa­lai­sen nai­sen voit­to on Veik­kauk­sen net­ti­ka­si­non his­to­rian seit­se­män­nek­si suu­rin ja kulu­van vuo­den toi­sek­si suu­rin.

– Yleen­sä pelaan poke­ria ja olin jos­kus kokeil­lut tuo­ta Pro­fes­so­ri Pot­ti­nen -peliä ilmais­pe­li­nä, mut­ta en kos­kaan oikeal­la rahal­la. Nyt onnek­si kokei­lin ja tuli 20 bonus­kier­ros­ta, jois­ta vii­mei­sel­lä tuli tuol­lai­nen voit­to. Huusin mie­hel­le että tule nyt kat­so­maan mitä tapah­tuu. Ihan usko­ma­ton­ta, nai­nen ker­toi tun­nel­mis­taan Veik­kauk­sel­le.

– Ei tätä voi oikein uskoa, että täl­lai­nen voi osua omal­le koh­dal­le. Pot­ti tuli päi­väl­lä, niin ei tar­vin­nut yöunia menet­tää kun ehti vähän sii­nä jo sula­tel­la asi­aa. Äänet eivät olleet pääl­lä tie­to­ko­neel­la, joten en tie­dä mil­lais­ta kili­nää siel­tä kuu­lui, mut­ta pal­lot pomp­pi­vat koh­dal­leen.

Suun­ni­tel­mia voit­to­ra­ho­jen käy­tös­tä hau­ki­pu­taa­lais­nai­sel­la ei vie­lä tuo­reel­taan ollut.

– Ihan iha­na jut­tu tämä on. Kyl­lä tuol­la rahal­la voi jo naut­tia, ehkä­pä han­ki­taan vene. Iso voit­to tuli, mut­tei täl­lä mene kaik­ki aivan uusik­si. En tie­dä sit­ten, että mil­lai­set tun­nel­mat on niil­lä, jot­ka voit­ta­vat vaik­ka­pa mil­joo­nia. Sii­nä oli­si var­mas­ti miet­ti­mis­tä ja sula­tel­ta­vaa.

Ropos­ten per­he muut­taa Hau­ki­pu­taal­ta Den­ve­riin Yhdys­val­toi­hin. Kuvas­sa Riit­ta-Lii­sa irrot­te­lee Livig­no­nin mai­se­mis­sa Ida-tyt­tä­ren kans­sa.

Ropo­set muut­ta­vat syk­syl­lä Hau­ki­pu­taal­ta Yhdys­val­toi­hin.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen hiih­tä­jä Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen muut­taa mie­hen­sä Toni Ropo­sen sekä tyt­tä­ren­sä Ida Ropo­sen kans­sa Den­ve­riin. Asias­ta ker­toi ensim­mäi­se­nä Ilta­leh­ti.

Muu­ton syyk­si on pal­jas­tu­nut Toni Ropo­sen työ Den­ve­rin yli­opis­ton hiih­to­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja­na. Riit­ta-Lii­sa Ropo­sen ura hiih­tä­jä­nä jat­kuu muu­tos­ta huo­li­mat­ta.

– Hän hiih­tää kil­paa Ame­ri­kas­sa ja Euroo­pas­sa, Suo­men cupis­sa sekä SM-kisois­sa. Riit­ta-Lii­sa on jon­kin ver­ran spar­raa­mas­sa yli­opis­to­hiih­tä­jiä. Ida suo­rit­taa perus­kou­lun yhdek­sän­nen luo­kan Den­ve­ris­tä etä­nä Suo­meen. Sen jäl­keen on pai­kal­li­sen lukion vuo­ro. Ida liit­tyy pai­kal­li­seen hiih­to­seu­raan, jos­sa on pää­toi­mi­set val­men­ta­jat, Toni Ropo­nen ker­toi Ilta­leh­del­le.

Vii­kon­lop­pu hui­pen­taa Iin koti­seu­tu­vii­kot.

Vii­me vii­kol­la jo muis­tut­te­lim­me­kin täl­lä pals­tal­la Ran­ta­poh­jan luki­joi­ta Iin koti­seu­tu­viik­ko­jen moni­nai­sis­ta tapah­tu­mis­ta. Tuk­ki­lais­ki­sat ovat jo taak­se jää­nyt­tä elä­mään täl­tä vuo­del­ta, mut­ta vie­lä ehtii näh­dä toi­sen­lais­ta tasa­pai­noi­lua, kun venä­läi­nen sir­kus­ryh­mä esiin­tyy per­jan­tai­na Hui­lin­gin näyt­tä­möl­lä kel­lo 14. Lau­an­tai­na kel­lo 16 puo­les­taan Hui­lin­ki Soi -tapah­tu­ma val­loit­taa tapah­tu­ma-alu­een.

Sun­nun­tai­na juh­li­taan Koti­seu­tu­viik­ko­jen pää­juh­la, joka alkaa rau­hoit­tu­mi­sel­la kel­lo 10 juma­lan­pal­ve­luk­ses­sa Iin kir­kos­sa. Koti­seu­tu­päi­vien pää­juh­la, jos­sa myös Vuo­den iiläi­nen jul­kis­te­taan, on Hui­lin­gin Näyt­tä­möl­lä kel­lo 12.30 ja kel­lo 14 voi jo suun­na­ta viet­tä­mään koti­seu­tu­museol­le lap­si­per­hei­den museo­päi­vää. Wan­han Hami­nan kier­ros läh­tee Uit­to­pat­saal­ta liik­keel­le kel­lo 16.

Jos mie­li hala­jaa hie­man vauh­dik­kaam­paa menoa, niin kan­nat­taa liik­kua Illin­saa­ren suun­taan, sil­lä siel­lä aje­taan lau­an­tai­na waterc­ross-kil­pai­lu. Hur­ja­päät aje­le­vat moot­to­ri­kel­koil­la vet­ten pääl­lä. Tapah­tu­ma alkaa kel­lo 10 ja päät­tyy pal­kin­to­jen­ja­koon kel­lo 18.