Val­tuu­tet­tu­jen huo­mio tal­vi­kun­nos­sa­pi­toon

Eeva-Maria Pöyskö esitteli Sukkeli-aseman toimintaa ja varusteiden käyttöä osana ylikiiminkiläisten teiden talvikunnossapidon puolesta kampanjointia viime syksynä. (Arkisto: Teea Tunturi)

Yli­kii­min­ki­läi­set tie­ak­tii­vit ovat lähet­tä­neet kai­kil­le Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le kir­jeen, jos­sa he muis­tut­ta­vat sii­tä, miten hei­dän mie­les­tään tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­to tuli­si hoi­taa. Yli­kii­min­ki­läi­set ker­to­vat vies­tis­sään muun muas­sa vai­keuk­sis­ta löy­tää auraa­jia, perus­taa tie­kun­tia tai saa­da apua kau­pun­gil­ta uuden asia edes­sä.

Kir­joi­tuk­ses­sa toi­vo­taan, että asias­sa pala­taan aikai­sem­paan käy­tän­töön, jos­sa kau­pun­ki avus­taa kaik­kia alu­eel­laan sijait­se­via yksi­tyis­tei­tä jär­jes­tä­mäl­lä aurauk­sen kai­kil­le sitä tar­vit­se­vil­le, myös ei-jär­jes­täy­ty­neil­le tie­kun­nil­le. Vies­tin liit­tee­nä on lähes 400 kir­joi­tuk­sen aja­tuk­sia kan­nat­ta­van hen­ki­lön alle­kir­joi­tus.