Val­ta­rin kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­set kään­tä­vät uuden sivun elä­mäs­sään

Valle Kiuru ja muut Valtarin koulun ysiluokkalaiset lähtevät jatko-opintoihin.

Heti syk­syl­lä kou­lun alkaes­sa opin­to-ohjaa­jan kans­sa aloi­te­taan opon-ohjaus­kes­kus­te­lut, jois­sa kes­kus­tel­laan jat­ko-opin­to­pai­kas­ta.

Alku syk­sys­tä yseil­lä on TET-jak­so, jos­sa tutus­tu­taan työ­elä­mään. Jos mah­dol­lis­ta, niin ysit valit­se­vat TET-pai­kan, joka liit­tyy hänen valit­se­maan­sa jat­ko-opin­to­paik­kaan.

Val­ta­rin kou­lun oppi­laat käy­vät tutus­tu­mas­sa mah­dol­li­siin jat­ko-opin­to­paik­koi­hin.

Ammat­tio­pis­toi­hin käy­dään tutus­tu­mas­sa mar­ras — loka­kuus­sa. Lukoi­hin taas tutus­tu­mi­set suo­ri­te­taan tam­mi — hel­mi­kuus­sa. Tam­mi­kuus­sa Iin-lukios­ta käy vie­rai­le­mas­sa val­ta­rin kou­lul­la muun muas­sa opo ja reh­to­ri, jot­ka käy­vät ker­to­mas­sa lukio-opin­nois­ta, sekä he mark­ki­noi­vat Iin lukio­ta.

Joka vuo­si, muu­ta­ma yhdek­säs­luok­ka­lai­nen pää­see käy­mään kou­lu­tus­ko­kei­lus­sa, jos­sa pääs­tään muu­ta­man päi­vän ajak­si opis­ke­le­maan mah­dol­li­seen jat­ko-opin­to paik­kaan.

Tam­mi­kuus­sa on IiRek­ry-mes­sut eli työ­elä­mä-mes­sut, jos­sa nuo­ret saa­vat koke­mus­ta ja pää­se­vät tutus­tu­maan työ­elä­mään.

Sit­ten tammi–helmikuussa, kun ysit ovat miet­ti­neet har­taas­ti jat­ko-opin­to­paik­kaa, haku­ja ale­taan suo­rit­taa. Haku suo­ri­te­taan opon kans­sa, jot­ta kaik­ki sujuu niin kuin pitäi­si­kin.

Van­hem­pia kuul­laan opin­to­jen suh­teen, mut­ta pää­asias­sa oppi­las päät­tää itse halua­man­sa pai­kan.

– Tär­kein­tä jat­ko-opis­ke­lu­paik­kaa miet­ties­sä oli se, että pää­see sel­lai­seen paik­kaan mikä sinua itseä kiin­nos­taa ja innos­taa. Valit­sin Hau­ki­pu­taan Ammat­tio­pis­ton, kos­ka se on muka­van lähel­lä ja siel­lä on ala, joka minua kiin­nos­taa. Poru­kat ei isom­min vai­kut­ta­neet hakui­hin, mut­ta he kehot­ti­vat mene­mään opis­ke­le­maan paik­kaan, jos­sa tar­vi­taan käden tai­to­ja, kos­ka ne ovat vah­vuu­te­ni. Minua jän­nit­tää vähän uuteen kou­luun mene­mi­nen ja kou­lu­mat­kan muut­tu­mi­nen. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta minul­la on hyvä fii­lis jat­kaa täs­tä sekä minul­la on sel­keät suun­ni­tel­mat tule­vai­suu­del­le, Val­ta­rin kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­nen Val­le Kiu­ru ker­too.

Neea Olli­la
Art­tu Malo

Jut­tu on syn­ty­nyt Ran­ta­poh­jan ja alu­een ylä­kou­lu­jen väli­ses­sä mediayh­teis­työs­sä