Val­ta­kun­nal­li­nen ilmas­to­ta­pah­tu­ma Iis­sä elo­kuus­sa

IlmastoAreenan johtaja Hanna Lahti (vas.) ja Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi suunnittelevat Iissä elokuussa järjestettävää valtakunnallista ilmastotapahtumaa.

Iis­sä jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa val­ta­kun­nal­li­nen ilmas­to­ta­pah­tu­ma 23.–24.8.2019. Tapah­tu­ma koko­aa yhteen kan­sa­lai­set, polii­ti­kot, yri­ty­se­dus­ta­jat, kan­sa­lais­jär­jes­töt, tie­teen ja tai­teen sekä viih­teen edus­ta­jat etsi­mään kei­no­ja ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si.

Vuo­den alus­ta käyn­nis­ty­nyt Ilmas­toA­ree­na tuot­taa tapah­tu­man lisäk­si val­ta­kun­nal­lis­ta ympä­ri­vuo­tis­ta ilmas­to­kes­kus­te­lua eri kana­vil­la.

Mukaan toi­min­taan ovat sitou­tu­neet muun muas­sa pro­fes­so­ri Esko Val­tao­ja, ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö Han­ne­le Pok­ka, Green­peacen maa­joh­ta­ja Sini Hark­ki, MTK:n joh­ta­ja Ant­ti Sahi, Cli­ma­te Lea­ders­hip Coa­li­tion toi­min­nan­joh­ta­ja Jou­ni Kero­nen sekä Suo­men ympä­ris­tö­kes­kuk­sen Jyri Sep­pä­lä.

Ilmas­toA­ree­nan sai vuo­den alus­ta kol­me­vuo­ti­sen rahoi­tuk­sen EU:lta toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si ja vakiin­nut­ta­mi­sek­si.

Iin kun­ta pal­kit­tiin par­haas­ta ilmas­to­työs­tä vuon­na 2017.

– Iin on tapah­tu­ma­pai­kak­si luon­tai­nen valin­ta. Ii on ilmas­to­asiois­sa edel­lä­kä­vi­jä niin Suo­mes­sa kuin Euroo­pas­sa. Teem­me ilmas­to­työ­tä alan mer­kit­tä­vim­pien asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Ilmas­toA­ree­nan kor­kea­laa­tui­sen tason mah­dol­lis­taa vuo­sien aika­na syn­ty­neet kon­tak­tit ja ver­kos­tot, ker­too Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va.

– Meil­lä on yksin­ker­tai­ses­ti par­haat asian­tun­ti­jat. Vah­va osaa­mi­nen syn­nyt­tää roh­keu­den puhua ja etsiä rat­kai­su­ja ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­sek­si. Mic­ro­po­lik­sen mai­ne on maa­il­mal­la tun­nus­tet­tu. Näy­täm­me omal­la esi­mer­kil­lä, että mikä toi­mii tääl­lä, toi­mii myös muu­al­la, tote­aa Mic­ro­po­lik­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Lee­na Vuo­to­ve­si.

Kak­si­päi­väi­nen tapah­tu­ma on kai­kil­le avoin ja ilmai­nen

– Ilmas­to­ta­pah­tu­maa ei ole aiem­min jär­jes­tet­ty täm­möi­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa. On kor­kea aika jär­jes­tää ilmas­to­kes­kus­te­lu, jos­sa kai­kil­la kan­sa­lai­sil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua ja saa­da ääni kuu­lu­vil­le, sanoo Ilmas­toA­ree­nan joh­ta­ja Han­na Lah­ti.

Myös viih­de­maa­il­ma on edus­tet­tu­na

Tapah­tu­man ensim­mäi­sen päi­vän koh­de­ryh­mä ovat asian­tun­ti­jat, polii­ti­kot ja yri­tys­maa­il­ma. Lau­an­tain ohjel­ma on kulut­ta­ja­nä­kö­kul­mas­ta ja viih­teel­li­sem­pi. Puhu­jik­si ovat vah­vis­tu­neet Mad­ven­tu­re­sin Riku ja Tun­na, You­tu­be-esi­ku­va Roni Back sekä pääs­tö­oi­keuk­sia kaup­paa­va huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Aki Pal­san­mä­ki.

Ilmas­toA­ree­nan ensim­mäi­sen vuo­den mot­to on Mei­dän pitää puhua

– Ilmas­to kuu­luu kai­kil­le ja siten ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­nen on kaik­kien vas­tuul­la. Mei­dän pitää puhua roh­keas­ti, ymmär­ret­tä­väs­ti ja myös nii­den puo­les­ta, jot­ka eivät itse voi, kiteyt­tää Lah­ti ensim­mäi­sen vuo­den tee­maa.

Iin Ilmas­toA­ree­nan kans­sa samaan aikaan jär­jes­tet­tä­vän Ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kiso­jen osa­na on per­jan­tai­na 23.8. Ilmas­ton­muu­tos ja maa­il­man­rau­ha -sym­po­siu­mi.