Valoa kaa­mok­seen Pölök­ky­päit­ten polul­ta

Kur­tin­hau­dan luon­to- ja kult­tuu­ri­po­lul­la vie­te­tään Lumo-fes­ti­vaa­lia tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Polo­ku on valais­tu per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin.

Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­säs­sä tava­taan Pölök­ky­päi­tä ja kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta teh­ty­jä tuu­li­kel­lo­ja, jot­ka tuo­vat tuu­len humi­nan, meren kohi­nan ja meren jään kili­nän ääni­mai­se­man oudom­pia­kin sävy­jä. Polun ava­jais­ta­pah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 23.11. kel­lo 15 Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys tar­jo­aa kah­via ja mehua. Tuli­kuk­ka-ryh­män tulis­how näh­dään kel­lo 16. Ava­jai­sis­sa Pölök­ky­päit­ten tari­na ker­ro­taan sana­tai­teen ja musii­kin kei­noin.

Ukko­lan­ran­nas­sa on myös Toi­von ank­ku­ri, jon­ka juu­rel­le voi tuo­da oman kynt­ti­län kau­ko­mail­le läh­te­nei­den tai mui­den muis­ta­mi­sek­si.

Mar­tin­nie­men tapah­tu­ma on osa Lumo Light Fes­ti­val Oulua 22.–24.11. Fes­ti­vaa­lin tämän vuo­den tee­ma “luon­tom­me”. Valo­fes­ti­vaa­lin tapah­tu­mat kes­kit­ty­vät kau­pun­gin alu­eel­le.