Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lue alkaa raken­tua ensi kesä­nä Kii­min­kiin

Oulun kau­pun­ki inves­toi mate­ri­aa­lien resurs­si­vii­sau­teen kehit­tä­mäl­lä noin 150 heh­taa­rin kokoi­sen kier­to­ta­lous­a­lu­een Kii­min­gin Väli­maal­le. Alue on mer­kit­ty yleis­kaa­vaan jo vuon­na 2016, mut­ta tänä vuon­na ovat käyn­nis­ty­neet ensim­mäi­set kon­kreet­ti­set kehit­tä­mis­toi­met. Tule­van kesän aika­na alu­eel­la paran­ne­taan van­haa ties­töä ja raken­ne­taan koko­naan uusia tie­yh­teyk­siä. Alu­eel­ta voi­daan myön­tää suun­nit­te­lu­va­rauk­sia useil­le kier­to­ta­lous­a­lan toi­mi­joil­le.

Kier­to­ta­lou­den avul­la voi­daan pie­nen­tää raken­ta­mi­sen ja teol­li­suu­den ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia. Mate­ri­aa­lien uusio­käyt­tö voi vähen­tää esi­mer­kik­si uusien maan­ot­toa­luei­den tar­vet­ta, kul­je­tuk­ses­ta aiheu­tu­via pääs­tö­jä ja syn­ty­vän kaa­to­paik­ka­jät­teen mää­rää. Väli­maan alu­een tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa uut­ta kier­to­ta­lous­a­lan lii­ke­toi­min­taa Oulun seu­dul­la tar­joa­mal­la moni­puo­li­sia sijoit­tu­mis­paik­ko­ja alan toi­mi­joil­le.

Väli­maal­la suo­ri­te­taan myös inno­va­tii­vi­sia pilot­te­ja osa­na Circ­Vol-han­ket­ta, joka kes­kit­tyy Oulus­sa muun muas­sa teol­li­suu­den sivu­vir­to­jen hyö­ty­käy­tön kehit­tä­mi­seen ja vesien­suo­je­luun Väli­maal­la. Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu (Oamk) aloit­taa kesäl­lä alu­een vesien­tark­kai­lun jat­ku­va­toi­mi­sil­la antu­reil­la. Tavoit­tee­na on seu­ra­ta kier­to­ta­lous­a­lu­een raken­tu­mi­sen ja toi­min­nan vai­ku­tuk­sia valu­ma­ve­sien laa­tuun. Väli­maal­la vesien­suo­je­luun kiin­ni­te­tään huo­mio­ta hyvis­sä ajoin ja vuo­den 2019 aika­na suun­ni­tel­laan ja raken­ne­taan alu­eel­le uusi vesien­suo­je­lu­ra­ken­ne sivu­tuot­tei­ta hyö­dyn­täen.

Väli­maal­la sijait­se­val­la enti­sel­lä kaa­to­paik­ka-alu­eel­la Oamk suo­rit­taa niit­ty­kas­vi­seos­ten ja pajun kas­va­tus­ko­kei­lu­ja. Kas­vua­lus­tas­sa hyö­dyn­ne­tään maan­ra­ken­ta­mi­ses­sa syn­ty­viä yli­mää­räi­siä maa­mas­so­ja sekä kier­rä­tys­lan­noit­tei­ta. Kokei­lun poh­jal­ta saa­daan uut­ta tie­toa kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lien hyö­dyn­net­tä­vyy­des­tä mai­se­moin­nis­sa. Istu­tuk­set hyö­dyt­tä­vät myös pölyt­tä­jiä ja vähen­tä­vät vie­ras­kas­vi­la­jien mää­rää alu­eel­la.

Circ­Vol-han­ke tukee Oulun kau­pun­gin hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­tet­ta ja Väli­maa­ta kehi­te­tään osa­na tätä han­ket­ta. Han­ke on osa 6Ai­ka-stra­te­gi­aa ja sen rahoit­ta­ji­na toi­mi­vat Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­to EAKR ja Uuden­maan liit­to. Ensi vii­kol­la Oulus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä Industry Sum­mit tapah­tu­mas­sa Väli­maan kier­to­ta­lous­a­luet­ta esi­tel­lään 6Ai­ka-stra­te­gian stän­dil­lä.