Vale­hoi­ta­ja kaval­si hoi­to­ko­dis­sa asu­neen van­huk­sen raho­ja Hau­ki­pu­taal­la

Oulun polii­si on saa­nut esi­tut­kin­nan val­miik­si vale­hoi­ta­jan rikol­li­seen toi­min­taan liit­ty­väs­sä koko­nai­suu­des­sa, jos­sa tut­kit­tiin teko­ja nimik­keil­lä vää­ren­nys, tör­keä kaval­lus, mak­su­vä­li­ne­pe­tos, tör­keä petos ja luva­ton ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­toi­men har­joit­ta­mi­nen.

Teois­ta epäil­ty nai­nen on työs­ken­nel­lyt lähi­hoi­ta­ja­na Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­vas­sa hoi­va­ko­dis­sa 28.11.2015 — 21.3.2018. Hän oli ereh­dyt­tä­nyt palk­kaa­maan itsen­sä lähi­hoi­ta­jak­si esit­tä­mäl­lä työ­nan­ta­jal­leen vää­ren­ne­tyn tut­kin­to­to­dis­tuk­sen.

Työs­sään nai­nen oli toi­mi­nut lähi­hoi­ta­ja­na ja sen lisäk­si omais­hoi­ta­ja­na vuon­na 1932 syn­ty­neel­le heik­ko­kun­toi­sel­le muis­ti­sai­raal­le van­huk­sel­le. Van­hus oli edun­val­von­nan pii­ris­sä.

Lähi­hoi­ta­ja­na toi­mi­nut nai­nen oli omais­hoi­ta­jan roo­lis­sa pyy­tä­nyt Oulun edun­val­von­taa vapaut­ta­maan van­huk­sen tilil­tä rahaa 7.2. — 21.3.2018 väli­se­nä aika­na useam­pa­na eri ker­ta­na yhteen­sä 3 100 euron edes­tä. Van­huk­sen tilil­tä vapau­te­tut varat epäil­lään käy­te­tyn rikok­ses­ta epäil­lyn nai­sen omiin tar­koi­tus­pe­riin sekä ostok­siin ja osa rahois­ta oli siir­ret­ty suo­raan epäil­lyn omal­le tilil­le.

Rikok­ses­ta epäil­ty oli tut­kin­ta­van­ki­na esi­tut­kin­nan aika­na. Esi­tut­kin­ta on suo­ri­tet­tu ja asia siir­tyy syyt­tä­jäl­le syy­te­har­kin­taan.

Polii­si pyy­tää lähei­siä ja van­hus­ten kans­sa työs­ken­te­le­viä valp­pau­teen. Van­huk­sia yri­te­tään nyky­ään hui­ja­ta monin eri tavoin ja hyvin­kin röyh­keäs­ti. Oulun polii­si varoit­taa van­huk­sia, hei­dän lähei­si­ään ja hei­dän kans­saan työs­ken­te­le­viä sekä vapaa­eh­toi­sia röyh­keis­tä mene­tel­mis­tä anas­taa van­huk­sil­ta omai­suut­ta. Van­huk­sen ovel­le tai seu­raan voi yrit­tää lyöt­täy­tyä vale­po­lii­se­ja, vale­hoi­ta­jia, vale­tak­sin­kul­jet­ta­jia, vale­huol­to­mie­hiä jne.

– Pyy­däm­me lähei­siä puhu­maan hui­jauk­sis­ta ja neu­vo­maan van­huk­sia sekä ole­maan itse­kin valp­paa­na. Mikä­li epäi­let, että olet itse tai lähei­se­si on jou­tu­nut rikok­sen uhrik­si, tulee asias­ta teh­dä riko­sil­moi­tus, neu­voo rikos­ko­mi­sa­rio Nina Simi­lä.

Riko­sil­moi­tuk­sen voi teh­dä myös säh­köi­ses­ti: https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus

Akuu­teis­sa tilan­teis­sa on soi­tet­ta­va hätä­nu­me­roon 112.