Väi­tös­tut­ki­mus: Vähän liik­ku­vat nuo­ret liik­keel­le pelin avul­la

Riit­ta Pyky.

Tuo­reen väi­tös­tut­ki­muk­sen mukaan nuor­ten kans­sa yhdes­sä suun­ni­tel­tu pelin­kal­tai­nen hyvin­voin­ti­pal­ve­lu akti­voi liik­keel­le eri­tyi­ses­ti nii­tä nuo­ria mie­hiä, jot­ka liik­ku­vat vähän ja koke­vat hyvin­voin­tin­sa huo­nok­si. Nuor­ten mies­ten liik­ku­mi­seen ja pai­kal­laa­no­loon liit­tyy monia yksi­löl­li­siä sekä per­hee­seen ja ympä­ris­töön liit­ty­viä teki­jöi­tä, jot­ka tulee ottaa huo­mioon ohjauk­ses­sa.

Oulun yli­opis­tos­sa ja ODL Lii­kun­takli­ni­kal­la toteu­te­tus­sa lii­kun­ta­tie­teen mais­te­ri Riit­ta Pykyn väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa oli muka­na yli 2 500 Oulun alu­eel­la kut­sun­toi­hin osal­lis­tu­nut­ta nuor­ta mies­tä. Mie­het vas­ta­si­vat laa­jaan elin­ta­pa- ja hyvin­voin­ti­ky­se­lyyn sekä kävi­vät kun­to­tes­teis­sä ja lää­kä­rin­tar­kas­tuk­ses­sa.

Yli­kii­min­gis­sä syn­ty­nyt ja yhä asu­va lii­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri, insi­nöö­ri (AMK) Riit­ta Pyky (o.s. Jur­van­suu) väit­te­lee aihees­ta Oulun yli­opis­tos­sa ensi tors­tai­na.

Lähes 500 mies­tä osal­lis­tui tut­ki­muk­seen, jos­sa puo­let tut­kit­ta­vis­ta käyt­ti äly­pu­he­li­mel­laan pelin­kal­tais­ta hyvin­voin­ti­pal­ve­lua puo­len vuo­den ajan. Pal­ve­lu seu­ra­si tut­kit­ta­vien liik­ku­mis­ta ja pai­kal­laa­no­loa aktii­vi­suus­mit­ta­ril­la, antoi liik­ku­mi­ses­ta palau­tet­ta ja tar­jo­si yksi­löl­lis­tä ter­veys­tie­toa. Puo­let tut­kit­ta­vis­ta sai ainoas­taan aktii­vi­suus­mit­ta­rin ilman pal­ve­lua, eikä heil­le annet­tu palau­tet­ta liik­ku­mi­ses­ta.

Tut­ki­muk­ses­sa tun­nis­tet­tiin run­saas­ti istu­vien mies­ten vas­tauk­sis­ta vii­si eri­lais­ta ryh­mää: pal­jon istu­vat liik­ku­jat, elä­mään­sä tyy­ty­mät­tö­mät, syö­mis­häi­riö­oi­rei­set, huo­no­kun­toi­set mut­ta ulko­nä­kö­syis­tä liik­ku­maan innos­tu­vat, sekä Inter­net-pelaa­jat.

Äidin run­sas liik­ku­mi­nen oli yhtey­des­sä kau­pun­ki­mai­ses­sa ympä­ris­tös­sä asu­vien nuor­ten mies­ten liik­ku­mi­seen ja isän liik­ku­mi­nen oli tär­ke­ää maa­seu­tu­mai­ses­sa ympä­ris­tös­sä asu­vien nuor­ten aktii­vi­suu­del­le.

Inter­ven­tio lisä­si jon­kin ver­ran poi­kien koh­tuu­kuor­mit­tei­sen tai ras­kaan fyy­si­sen aktii­vi­suu­den mää­rää. Elä­män­tyy­ty­väi­syys kohe­ni sekä inter­ven­tio- että kont­rol­li­ryh­mäs­sä.

– Vaik­ka nuo­ria oli haas­ta­vaa saa­da sitou­tu­maan puo­len vuo­den tut­ki­muk­seen, he piti­vät monia pelil­li­sen pal­ve­lun omi­nai­suuk­sia kiin­nos­ta­vi­na, Riit­ta Pyky ker­too.

Tut­ki­mus­tu­lok­set kan­nus­ta­vat­kin Pykyn mukaan kokei­le­maan pelil­li­siä ja yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­ty­jä kei­no­ja eri­tyi­ses­ti vähän liik­ku­vien nuor­ten akti­voin­nis­sa.

Aiem­pien tut­ki­mus­ten mukaan 80 % nuo­ris­ta ei lii­ku ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­väs­ti ja suu­ri osa päi­väs­tä voi kulua istuen. Riit­tä­mä­tön fyy­si­nen aktii­vi­suus on hai­tal­lis­ta sekä fyy­si­sel­le että psyyk­ki­sel­le ter­vey­del­le ja on yhtey­des­sä syr­jäy­ty­mi­seen.