Vähem­män mar­jo­ja

Viime vuonna puolukan sato jäi puoleen edellisvuodesta.

Vii­me vuo­den mar­ja­sa­to oli muu­ta­mia viik­ko­ja myö­häs­sä nor­maa­lis­ta ja mar­jo­jen mää­rä jäi Maa­seu­tu­vi­ras­ton mukaan kes­kin­ker­tai­sek­si. Puo­luk­kaa kerät­tiin luon­non­mar­jois­ta eni­ten, mut­ta sen­kin sato jäi alle puo­leen edel­lis­vuo­den sados­ta, noin 5 mil­joo­naan kiloon. Mus­tik­kaa kerät­tiin 3,6 mil­joo­naa kiloa. Lak­kaa kerät­tiin myyn­tiin run­saat 220 000 kiloa. Var­sin­kin Itä-Lapis­sa lak­ka­sa­to oli run­sas ja mar­jan laa­tu hyvä.

Mus­tik­kaa vie­tiin huo­mat­ta­vas­ti vähem­män kuin kah­te­na aiem­pa­na vuon­na. Val­tao­sa mus­ti­kas­ta vie­tiin Kii­naan ja Ruot­siin. Tuo­re­puo­luk­kaa vie­tiin 63 000 kiloa, jos­ta val­tao­sa Ruot­siin.
Luo­mu­ke­ruu­aluei­ta on vii­me vuo­si­na ser­ti­fioi­tu lisää. Nii­den mää­rä on nyt noin 12 000 heh­taa­ria. Poi­mi­tus­ta mus­ti­kas­ta 23 % on luo­mua, puo­lu­kas­ta 6 % ja lakas­ta 59 %.
Myös sie­ni­sa­to oli kyl­myy­den ja satei­suu­den takia vuon­na 2017 myö­häs­sä tavan­omai­ses­ta. Luon­non­sie­nis­tä rous­ku­ja kerät­tiin eni­ten. Kan­ta­rel­li- ja herk­ku­tat­ti­sa­to jäi erit­täin hei­kok­si edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Val­tao­sa kan­ta­rel­leis­ta ja herk­ku­ta­teis­ta kerät­tiin Itä-Suo­mes­ta. Sup­pi­lo­vah­ve­ro­sa­to oli kyl­mäs­tä kesäs­tä huo­li­mat­ta hyvä ja sitä voi­tiin kerä­tä vie­lä poik­keuk­sel­li­sen myö­hään­kin.

Luon­non­mar­jo­jen ja -sien­ten poi­min­nas­ta saa­tu koko­nais­tu­lo ale­ni rei­lul­la kol­man­nek­sel­la, noin 13,3 mil­joo­naan euroon.
Ulko­maa­lai­sia poi­mi­joi­ta tuli Suo­meen mar­jay­ri­tys­ten kut­su­mi­na vähem­män kuin edel­li­se­nä vuo­te­na. Ulko­maa­lai­set poi­mi­jat kerä­si­vät 75 % mar­ja­sa­dos­ta, mikä on hie­man pie­nem­pi osuus kuin aiem­pi­na vuo­si­na. Suu­rin osa poi­mi­jois­ta oli thai­maa­lai­sia.

Tie­dot perus­tu­vat luon­non­mar­jo­jen ja -sien­ten kaup­paan­tu­lo­mää­rä­tut­ki­muk­seen vuo­del­ta 2017 (MAR­SI-tut­ki­mus). Tut­ki­muk­sen luvuis­ta puut­tu­vat suo­ra­myyn­ti, osa tori­kau­pas­ta ja koti­tar­ve­poi­min­ta. Tut­ki­muk­sen on teh­nyt Kan­tar TNS Agri Oy ja tilan­nut Maa­seu­tu­vi­ras­to.