Uut­ta voi­ma­joh­toa suun­ni­tel­laan Levä­suo-Iso­kan­gas välil­le

Fingrid Oyj suun­nit­te­lee noin 26 km pitui­sen 110 kV voi­ma­joh­don raken­ta­mis­ta Oulun Levä­suon ja Iin Iso­kan­kaan säh­kö­ase­mien välil­le. Voi­ma­joh­to raken­ne­taan pää­sään­töi­ses­ti nykyi­sen ikään­ty­neen, vuon­na 1963 raken­ne­tun Levä­suo – Iso­kan­gas A -voi­ma­joh­don rin­nal­le. Lin­ja kul­kee Ala­ky­län kaut­ta koh­ti Iin Iso­kan­gas­ta.

Uusi voi­ma­joh­to­yh­teys on tar­peel­li­nen kan­ta­ver­kon uudis­ta­mi­sek­si ja siir­to­ka­pa­si­tee­tin vah­vis­ta­mi­sek­si. Meri-Lapin alu­eel­la on suun­nit­teil­la mer­kit­tä­viä tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta, joi­den liit­tä­mi­nen kan­ta­verk­koon edel­lyt­tää kan­ta­ver­kon kehit­tä­mis­tä alu­eel­la. Tuu­li­voi­man liit­tä­mi­nen edel­lyt­tää Levä­suon ja Iso­kan­kaan väli­sen yhtey­den vah­vis­ta­mis­ta.

Hank­kees­ta laa­di­taan säh­kö­mark­ki­na­lain mukai­nen ympä­ris­tö­sel­vi­tys vuo­den 2019 aika­na.