Uuden OYS:n perus­ki­vi muu­rat­tiin

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uudis­ra­ken­nuk­sen perus­ki­vi muu­rat­tiin juh­lal­li­sin menoin lau­an­tai­na 30. mar­ras­kuu­ta. OYS 2030 -uudis­ta­mis­oh­jel­man merk­ki­paa­lua juh­lis­tet­tiin sata­päi­sen kut­su­vie­ras­jou­kon voi­min sai­raa­la-alu­eel­la Medi­po­lik­ses­sa, mis­tä perus­ki­vi kul­je­tet­tiin raken­nus­työ­maal­le hau­dat­ta­vak­si uuden sai­raa­lan ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa raken­net­ta­vien A- ja B-raken­nuk­sien työ­maal­le. Tilai­suu­den kun­nia­vie­raa­na oli pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­ne.

Uudis­ta­mis­oh­jel­man tavoit­tee­na on raken­taa OYS:lle tur­val­li­set, ter­veel­li­set ja toi­mi­vat hoi­to­ti­lat, jot­ka vas­taa­vat tule­vai­suu­den eri­kois­sai­raan­hoi­don tar­pei­siin, ja joil­la osal­taan tur­va­taan eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lui­den saa­ta­vuus Poh­jois-Suo­mes­sa.

– Uudis­ta­mi­ses­sa tavoit­tee­nam­me on maa­il­man älyk­käin ja mah­dol­li­sim­man pit­käl­le muun pal­ve­lu­jär­jes­tel­män kans­sa integroi­tu koko­nai­suus. Se toteu­tuu resurs­sien jous­ta­val­la käy­töl­lä, amma­til­lis­ta työn­ja­koa uudis­ta­mal­la, tie­to­jär­jes­tel­mien ja tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­sel­lä, tehok­kail­la logis­ti­sil­la rat­kai­suil­la, tilo­jen moni­käyt­töi­syy­del­lä sekä elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­sil­taan ener­gia­te­hok­kail­la toteu­tus­rat­kai­suil­la, ker­too Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Ilk­ka Luo­ma.

Ohjel­ma­joh­ta­ja Kari-Pek­ka Tam­pion mukaan uusi sai­raa­la raken­ne­taan ennen kaik­kea vas­taa­maan sai­raa­lan toi­min­nan tar­pei­siin, sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­ta ja poti­laat edel­lä.

– Raken­ta­mi­sai­ka­na mini­moi­daan väis­tö­ti­lo­jen tar­ve ja tur­va­taan poti­lai­den kes­key­tyk­se­tön hoi­to. Tilo­jen ja toi­min­to­jen suun­nit­te­lus­sa hyö­dyn­ne­tään laa­jas­ti esi­mer­kik­si pal­ve­lu­muo­toi­lua ja koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta.

Ohjel­man ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa raken­ne­taan tilat toi­min­noil­le, joi­den tulee toi­mia tehok­kaas­ti vuo­ro­kau­den ympä­ri vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä: päi­vys­tyk­sel­le, teho-osas­toil­le, leik­kaus­sa­leil­le, syn­ny­tys­pal­ve­luil­le sekä näi­den tar­vit­se­mil­le tuki­pal­ve­luil­le. A- ja B-talot val­mis­tu­vat vai­heit­tain vuo­si­na 2022 ja 2023 ja ne ote­taan käyt­töön vuo­sien 2023 ja 2024 aika­na.

Mit­ta­va han­ke vaa­tii myös toteut­ta­jil­taan inno­va­tii­vi­suut­ta ja usei­den eri toi­mi­joi­den yhteis­työ­tä. Hank­keen ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa sai­raan­hoi­to­pii­rin kump­pa­nei­na toi­mii rin­ta rin­nan kak­si allians­si­ko­koon­pa­noa. A-raken­nuk­sen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vaan allians­siin kuu­lu­vat NCC Suo­mi Oy, ARO Sys­tems Oy, Sie­mens osa­keyh­tiö sekä hank­keen raken­nut­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­tä ja suun­nit­te­lus­ta vas­taa­va, A-lnsi­nöö­rit Oy:n, ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Täh­ti-Set Oy:n, ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Luk­ka­roi­nen Oy:n, UKI Ark­ki­teh­dit Oy:n ja Gran­lund Oy:n muo­dos­ta­ma Tier­na-ryh­mä. Vas­taa­vas­ti B-raken­nuk­sen allians­siin kuu­lu­vat sai­raan­hoi­to­pii­rin kump­pa­nei­na Skans­ka Talon­ra­ken­nus Oy, Cave­rion Suo­mi Oy, Sie­mens Osa­keyh­tiö ja Tier­na-ryh­mä.

Raken­nus­työt A-raken­nuk­sen ton­til­la käyn­nis­tyi­vät alku­vuo­des­ta, ja mar­ras­kuus­sa talon run­ko on nous­sut jo van­han sai­raa­lan kat­to­jen ylä­puo­lel­le. ”On etuoi­keus aloit­taa uuden sai­raa­lan raken­ta­mi­nen. Osa­puo­lien suu­ri mää­rä tuo lisä­haas­tet­ta jo kokon­sa vuok­si mit­ta­vaan pro­jek­tiin. Yhteis­työl­lä on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta löy­tää paras mah­dol­li­nen lop­pu­tu­los heil­le, jot­ka sai­raa­lan pal­ve­lu­ja tule­vai­suu­des­sa käyt­tä­vät, kuten myös siel­lä työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le. Olen vakuut­tu­nut sii­tä, että yhteis­työl­lä onnis­tum­me saa­vut­ta­maan hank­keel­le ase­te­tut tavoit­teet,” NCC Suo­mi Oy:n toi­mia­la­joh­ta­ja Frej Weur­lan­der ker­too.

B-raken­nus on kehi­tys­vai­hees­sa, ja sen ton­til­la teh­dään val­mis­te­le­via töi­tä. Uudis­ta­mis­oh­jel­man toi­sen vai­heen eli C-talon toi­min­nal­li­nen kon­sep­ti­suun­nit­te­lu on par­hail­laan käyn­nis­sä. Tavoit­tee­na on käyn­nis­tää han­ke­suun­nit­te­lu ja hakea rajoit­ta­mis­lain­sää­dän­nön mukais­ta poik­kea­mis­lu­paa kevääl­lä 2020. Raken­ta­mi­nen ajoit­tui­si vuo­sil­le 2021–2027.

Uuden pää­ra­ken­nuk­sen lisäk­si ja sen raken­ta­mis­ta tuke­maan Kon­tin­kan­kaan kam­pusa­lu­eel­la on käyn­nis­sä usei­ta uudis­ta­mis­oh­jel­maan kuu­lu­via hank­kei­ta. Kaik­ki­aan uudis­ra­ken­ta­mi­nen val­mis­tuu vuo­teen 2030 men­nes­sä.