Uno-pokaa­li näy­til­lä Jatu­lis­sa

Uno-pokaalin ympärillä Vesi-Jatulin henkilökuntaa, vasemmalta Pasi Markuksela, Ale Luokkanen, Marko Savolainen, Seppo Konttijärvi, Kari Kemola, Anne Utriainen, Vilma Runtti ja Erkko Korpela.

Uno-pokaa­li on ihail­ta­va­na tämän vii­kon Jatu­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la. Oulun kau­pun­ki sai pokaa­lin tun­nus­tuk­se­na valin­nas­ta Suo­men liik­ku­vim­mak­si kun­nak­si val­ta­kun­nal­li­ses­sa Urheui­lu­gaa­las­sa tam­mi­kuun lopul­la.

Suo­men liik­ku­vin kun­ta -kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin tänä vuon­na tois­ta ker­taa. Kun­ta­lii­ton, Urhei­lu­gaa­lan ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa etsit­tiin kun­taa, joka on lii­kun­nan avul­la onnis­tu­nut lisää­mään paik­ka­kun­tan­sa elin­voi­mai­suut­ta ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Kol­men fina­lis­ti­kun­nan valin­nas­sa pai­not­tui eten­kin se, miten kun­ta on onnis­tu­nut hyö­dyn­tä­mään lii­kun­taa veto­voi­ma­te­ki­jä­nä sekä yhtei­söl­li­syy­den raken­ta­ja­na.

Lopul­li­sen valin­nan teki Urhei­lu­gaa­lan Suu­ri raa­ti, johon kuu­luu yli 300 yhteis­kun­nan eri alo­jen edus­ta­jaa ympä­ri Suo­men.

– Oulus­sa lii­kun­taa ja lii­kun­nal­lis­ta elä­män­ta­paa edis­te­tään Liik­ku­va Oulu -koko­nai­suu­den kaut­ta. Mal­lin avul­la pyrim­me lisää­mään yhtei­söl­li­syyt­tä, yhteis­työ­tä kau­pun­gin eri toi­mi­joi­den välil­lä sekä edis­tä­mään kun­ta­lais­ten lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Oulun kau­pun­ki­stra­te­gi­aan on lin­jat­tu, että hyvin­voin­ti kuu­luu kai­kil­le, tote­aa kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la.

Laa­ja­la on tyy­ty­väi­nen, että kun­tien teke­mää työ­tä nos­te­taan esiin Urhei­lu­gaa­las­sa. Kun­nat ovat kes­kei­ses­sä ase­mas­sa asuk­kai­den­sa ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä sekä lii­kun­nan olo­suh­tei­den tar­joa­mi­ses­sa.