Uima­ve­si hyvän­laa­tuis­ta

Jäälin montulla uimaveden lämpötila on 13 astetta ja vesi on laadultaan hyvää. Jäälin montun uimaranta on Rantapohjan alueen aina EU-tasoinen ranta. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi on otta­nut ensim­mäi­set uima­ve­si­näyt­teet niin sano­tuil­ta EU-uima­ran­noil­ta.

EU-ran­nal­la tar­koi­te­taan yleis­tä uima­ran­taa, jol­la huo­mat­ta­van mää­rän ihmi­siä odo­te­taan uivan. Näi­den kaik­kien yhdek­sän uima­ran­nan uima­ve­den laa­tu oli hyvä eli ne täyt­ti­vät laa­tu­vaa­ti­muk­set indi­kaat­to­ri­bak­tee­rien osal­ta. Ran­noil­la ei havait­tu sini­le­vää.

Ran­ta­poh­jan alu­een uima­ran­nois­ta Jää­lin Shel­lin mont­tu on EU-ran­ta. Jää­lin mon­tun vesi oli 5.6. otet­tu­jen näyt­tei­den perus­teel­la 13-asteis­ta.

EU-uima­ran­to­jen lisäk­si Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­men toi­min­ta-alu­eel­la on 32 muu­ta yleis­tä uima­ran­taa. Näi­den ran­to­jen, kuten myös yllä­mai­nit­tu­jen EU-ran­to­jen, sään­nöl­li­ses­tä kun­nos­sa­pi­dos­ta ja huol­los­ta vas­taa­vat ran­to­jen yllä­pi­tä­jät laa­ti­mien­sa huol­to­suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la viral­li­sia uima­ran­to­ja ovat Ahven­nie­men uima­ran­ta Yli-Iis­sä, Ase­ma­ky­län, Nie­me­län­tör­män, Meri­nie­men ja Inkon­no­kan uima­ran­nat Hau­ki­pu­taal­la, Jää­lin­ma­jan uima­ran­ta Jää­lis­sä, Kivi­nie­men uima­ran­ta Kel­los­sa, urhei­lu­ken­tän uima­ran­ta Kii­min­gis­sä ja Ven­gas­ran­nan uima­ran­ta Yli­kii­min­gis­sä sekä Pate­nie­men uima­ran­ta.

Kau­pun­ki muis­tut­taa, että viral­li­sel­la uima­ran­nal­la on ilmoi­tus­tau­lu, jos­ta löy­tyy ran­nan tilan­ne­tie­dot. Se kan­nat­taa käy­dä luke­mas­sa heti ran­nal­le saa­vut­taes­sa.