Työ­tä tar­jol­la raken­nus- ja pal­ve­lua­loil­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hei­nä­kuun lopus­sa 21 300 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa (mukaan lukien lomau­te­tut), mikä on 1 100 työ­tön­tä (-5 pro­sent­tia) vähem­män kuin vuo­si sit­ten. Kiih­kein työt­tö­myy­den las­ku­vai­he on ohi, sil­lä työt­tö­mien mää­rä ei ale­ne yhtä mer­kit­tä­väs­ti kuin vii­me vuon­na ja vie­lä alku­vuo­des­ta. Työ­voi­man kysyn­tä on kui­ten­kin hyväl­lä tasol­la. Avoi­mia työ­paik­ko­ja oli TE-toi­mis­tos­sa tar­jol­la koko hei­nä­kuun aika­na noin 7 200 ja uusien paik­ko­jen mää­rä oli sel­väs­ti kor­keam­pi kuin vii­me kesä­nä.

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta (työt­tö­myy­sas­te) oli hei­nä­kuun lopus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la 11,4 pro­sent­tia, mikä on 0,6 pro­sent­tiyk­sik­köä alem­pi kuin vuo­si sit­ten. Koko maan työt­tö­myy­sas­te oli vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na 10,2 pro­sent­tia. Kun­nit­tain työt­tö­myy­sas­te vaih­te­li Hai­luo­don ja Reis­jär­ven 6,4 pro­sen­tin ja Oulun 13,3 pro­sen­tin välil­lä. Oulus­sa työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli 13 000, mikä on 61 pro­sent­tia maa­kun­nan kai­kis­ta työt­tö­mis­tä.

Hai­luo­dos­sa alhai­sin työt­tö­myy­sas­te Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Val­tao­sas­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­tia työt­tö­mien mää­rä oli hei­nä­kuun lopus­sa vuo­den takais­ta alhai­sem­pi. Useis­sa kun­nis­sa vuo­si­muu­tos oli suh­teel­li­sen vähäi­nen. Kun­nit­tain alhai­sim­mat työt­tö­myy­sas­teet oli­vat Hai­luo­dos­sa 6,4, Reis­jär­vel­lä 6,4, Kala­joel­la 6,7, Pyhän­näl­lä 7,0 ja Pyhä­joel­la 7,6. Kor­keim­mat työt­tö­myy­sas­teet oli­vat Oulus­sa 13,3, Tai­val­kos­kel­la 12,6 , Pudas­jär­vel­lä 12,1, Vaa­las­sa 11,6 ja Iis­sä 11,5.

Työt­tö­myys on vähen­ty­nyt vuo­den takai­ses­ta kai­kis­sa kes­kei­sis­sä seu­ran­ta­ryh­mis­sä. Poh­jois-Poh­jan­maan työt­tö­mis­tä puo­let oli hei­nä­kuun lopus­sa mie­hiä ja puo­let oli nai­sia. Nais­ten työt­tö­myys ale­ni aiem­min mie­hiä ripeäm­min, mut­ta nyt tilan­ne näyt­tää tasaan­tu­neen. Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä (yli vuo­den yhtä­jak­soi­nen työt­tö­myys) oli hei­nä­kuun lopus­sa 4 700, mikä on 1 150 vähem­män kuin vuo­si sit­ten. Alle 25-vuo­tiai­ta nuo­ria oli hei­nä­kuun lopus­sa työt­tö­mä­nä 3 650 ja yli 50-vuo­tiai­ta työt­tö­miä oli samaan aikaan 6 200. Sekä nuo­ris­sa ja vart­tu­neis­sa ikä­ryh­mis­sä työt­tö­myys on alle vuo­den takai­sen tason.

Uusia työ­paik­ko­ja ilmoi­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­toon avoi­mek­si hei­nä­kuun aika­na 3 900, mikä on lähes 1 100 paik­kaa enem­män kuin vuo­si sit­ten. Työ­an­ta­jat haki­vat run­saas­ti amma­til­li­sia perus­osaa­jia var­sin­kin raken­ta­mi­sen ja eri pal­ve­lu­jen teh­tä­viin (muun muas­sa raken­nus­työn­te­ki­jät, kir­ves­mie­het, kone­kor­jaa­jat, ravin­to­la­työn­te­ki­jät, sii­voo­jat, hoi­va-alo­jen työn­te­ki­jät).