Työt­tö­myys las­kus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – työt­tö­mien mää­rä las­ki Iis­sä vii­den­nek­sel­lä

Työt­tö­myys vähe­nee edel­leen Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la, ker­too Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus. Kesä­kuun lopus­sa Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la oli lomau­te­tut mukaan lukien 21 600 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, joka 4 900 vähem­män (noin 19 pro­sent­tia) kuin vii­me vuon­na samaan aikaan.

Kesä­kuun lopus­sa työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la 11,6 %, kun koko maas­sa työt­tö­miä oli 10,4 %. Oulus­sa työt­tö­myy­sas­te oli maa­kun­nan toi­sik­si kor­kein (13,5 %), mut­ta vuot­ta aiem­paan ver­rat­tu­na työt­tö­myys vähe­ni kau­pun­gis­sa 3,0 pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Iis­sä työt­tö­myy­sas­te oli kesä­kuun lopus­sa 12,1 %. Työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta Iin työ­voi­mas­ta oli yhteen­las­ket­tu­na 493 ihmis­tä, joka on las­ke­nut noin vii­den­nek­sel­lä vuo­den takai­seen 641 hen­ki­löön näh­den. Mies­ten osuus (250) oli hie­man nai­sia suu­rem­pi (243).

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä nousi kulu­van vuo­den tou­ko­kuun lopus­ta kesä­kuun lop­puun tul­taes­sa 3 000:lla.