Työ­pörs­sis­sä tar­jol­la työ­ko­kei­lu­paik­ko­ja

Työ­pörs­sin työ­ko­kei­lu­pai­kat ovat kesä­tauon jäl­keen taas haet­ta­vis­sa. Tar­jol­la on moni­puo­li­sia työ­ko­kei­lu­paik­ko­ja eri aloil­la. Oulun kau­pun­gin työ­ko­kei­lu­mah­dol­li­suuk­siin voi tutus­tua Työ­pörs­sis­sä, joka on Busi­nes­sOu­lun työl­li­syys­pal­ve­lui­den verk­ko­pal­ve­lu osoit­tees­sa www.ouka.fi/tyoporssi.

Työ­ko­kei­lun tar­koi­tuk­se­na on, että työn­ha­ki­ja löy­tää itsel­leen sopi­van polun opin­toi­hin ja työ­elä­mään. Se on hyvä vaih­toeh­to esi­mer­kik­si väli­vuot­ta viet­tä­väl­le nuo­rel­le. Myös pit­kään töi­tä etsi­nyt ammat­ti­kou­lu­tet­tu työn­ha­ki­ja voi aloit­taa työ­ko­kei­lun saa­dak­seen tukea työ­elä­mään paluuseen.

Työ­ko­kei­lu on työ­pai­kal­la tapah­tu­vaa käy­tän­nön har­joit­te­lua. Se on TE-toi­mis­ton tar­joa­ma pal­ve­lu, joka antaa työt­tö­mäl­le työn­ha­ki­jal­le mah­dol­li­suu­den sel­keyt­tää amma­tin­va­lin­taa, tutus­tua kiin­nos­ta­van alan työ­teh­tä­viin ja saa­da koke­mus­ta työ­elä­mäs­tä.

Työ­pörs­siin etsi­tään myös uusia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, jot­ka voi­vat tar­jo­ta työn­ha­ki­jal­le mah­dol­li­suu­den työ­ko­kei­luun. Yhteis­työ­kump­pa­neik­si voi­vat ryh­tyä yri­tys­ten lisäk­si jär­jes­töt.

Työ­pörs­si-ohjaa­jat aut­ta­vat työn­ha­ki­joi­ta työ­ko­kei­lu­paik­ko­jen etsi­mi­ses­sä ja opas­ta­vat kai­kis­sa työ­ko­kei­luun liit­ty­vis­sä asiois­sa.