Tuu­liWat­ti raken­si mark­ki­naeh­toi­sen tuu­li­puis­ton Iin Vii­na­mä­keen

Tuu­liWat­ti on saa­nut Iin Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton val­miik­si. Se on ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen tuu­li­puis­to, jos­ta teh­tiin inves­toin­ti­pää­tös ilman yhteis­kun­nan talou­del­lis­ta tukea. Tek­no­lo­gian kehi­tyk­sen myö­tä kas­va­nut tor­ni­kor­keus mah­dol­lis­taa mer­kit­tä­vän tuo­tan­non kas­vun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den pääs­täes­sä entis­tä parem­piin tuu­lio­lo­suh­tei­siin.

Vii­na­mäen tuu­li­voi­ma­lat ovat tähän men­nes­sä Poh­jois­mai­den kor­keim­pia voi­ma­loi­ta. Tuu­li­puis­to koos­tuu vii­des­tä lai­te­toi­mit­ta­ja Ves­tak­sen V150-mal­li­ses­ta 4,2 megawa­tin voi­ma­las­ta, joi­den tor­nin kor­keus on 175 met­riä ja pyyh­käi­sy­kor­keus on 250 met­riä.

Tuu­liWat­ti ja Ves­tas teke­vät Vii­na­mäes­sä tut­ki­mus- ja kehi­tys­työ­tä tor­ni­rat­kai­sun osal­ta, joka on Ves­tak­sen vii­mei­sin­tä tor­ni­tek­niik­kaa. 175-met­ri­nen tor­ni on maa­il­man kor­kein koko­naan teräk­si­nen tuu­li­tur­bii­ni­tor­ni.

Uudel­la tek­no­lo­gial­la pys­ty­tään tehok­kaas­ti nos­ta­maan voi­ma­lan kor­keut­ta tuu­li­voi­man tuo­tan­non kan­nal­ta suu­rem­paan tuu­li­voi­ma­po­ten­ti­aa­liin. V150-voi­ma­loi­den tuo­tan­to on jopa kak­sin­ker­tai­nen aiem­piin voi­ma­loi­hin ver­rat­tu­na ja säh­kön tuo­tan­to­kus­tan­nus jää alle 30 €/MWh.

Tuu­li­voi­ma on Euroo­pan nopeim­min kas­va­va ener­gian­tuo­tan­to­muo­to ja tek­no­lo­gian kehi­tyk­sen myö­tä tuu­li­voi­ma-ala on siir­ty­mäs­sä mark­ki­naeh­toi­seen aika­kau­teen Suo­mes­sa. Vuon­na 2018 Suo­men säh­kön­tuo­tan­nos­ta katet­tiin tuu­li­voi­mal­la jo noin yhdek­sän pro­sent­tia. Suo­men joh­ta­va tuu­li­voi­ma-alan toi­mi­ja Tuu­liWat­ti Oy tuot­ti vii­me vuon­na noin 21 % Suo­men tuu­li­säh­kös­tä.

Tuu­liWa­til­la on raken­teil­la Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton yhtey­teen Simon kun­nan puo­lel­le myös tehol­taan kuu­den megawa­tin säh­kö­va­ras­to, joka val­mis­tuu myö­hem­min syk­syl­lä.

– Tuu­liWat­ti halu­aa olla vah­vas­ti muka­na kehit­tä­mäs­sä tuu­li­voi­ma-alaa ja sen kil­pai­lu­ky­kyä ener­gian­tuo­tan­to­muo­to­na. Täs­tä ker­to­vat mei­dän useat kär­ki­hank­keem­me, joi­hin myös tämä Vii­na­mäen puis­to ja sen yhtey­teen tule­va Poh­jois­mai­den suu­rin akku lukeu­tu­vat, ker­too Tuu­liWa­tin joh­ta­ja Tuo­mas Can­de­lin-Palm­qvist.