Tur­val­li­suus ensin, juhannuksenakin!

Kokko roihusi Pahkakoskella.Viime vuoden juhannuskokko roihusi hienosti Pahkakoskella. Arkistokuva: Pirjo Hekkuri

Kesä on iha­naa aikaa! Luon­to kukois­taa, läm­pö hel­lii ja Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to Tukes antaa neu­vo­ja tur­val­li­seen juhan­nuk­sen viet­toon. Voi­si­ko olla parem­paa. Täs­sä juhan­nusa­jan muis­ti­lis­ta tapa­tur­mat­to­man haus­kan­pi­don varmistamiseksi.

  1. Muis­ta nou­dat­taa kaa­su­lait­tei­den ohjei­ta. Häkä­myr­ky­tyk­sen ja kaa­su­vuo­to­jen vält­tä­mi­sek­si tar­kis­ta kaa­su­lait­tei­den kun­to ja huo­leh­di ilman­vaih­dos­ta. Tär­ke­ää on var­mis­taa kaa­su­let­kun kun­to ja lii­tos­ten tii­viys. Jos let­kus­sa on mur­tu­mia, tulee se vaih­taa heti uuteen. Älä tuki ilmastointiaukkoja.
  2.  Käy­tä gril­liä vain val­vot­tu­na ja pala­mat­to­mal­la alus­tal­la. Gril­liä pitää val­voa, kun­nes se on kun­nol­la jääh­ty­nyt. Muis­ta, että ker­ta­käyt­tögril­lin käyt­tö rin­nas­te­taan avo­tu­len tekoon. Gril­lin käyt­töön pitää olla maa­no­mis­ta­jan lupa. Ker­ta­käyt­tögril­li tulee sam­mut­taa huo­lel­li­ses­ti, ja sitä tulee val­voa jääh­ty­mi­seen asti. Vas­ta tämän jäl­keen sen voi heit­tää roskiin.
  3. Tar­kis­ta palo­va­roit­ti­men toi­mi­vuus ja varau­du tuli­pa­loon sam­mu­tus­vä­li­neil­lä. Sam­mu­tus­vä­li­nei­den käyt­tö kan­nat­taa ope­tel­la ennen kuin kovin tar­ve iskee.
  4. Muis­ta käyt­tää pelas­tus­lii­ve­jä veneil­les­sä ja val­voa lap­sia ran­nal­la tai muun tar­peek­si syvän veden lähei­syy­des­sä. Uima­ran­nal­la hyvä ohje­nuo­ra on, että lap­si on aina aikui­sen ja ran­nan välis­sä. Van­hem­pi on täl­löin pidem­mäl­lä vedes­sä ja hah­mot­taa parem­min, mis­sä koh­taa vesi syve­nee. Tie­dos­ta oman uima­tai­to­si rajat ja väl­tä tur­hia ris­ke­jä. Esi­mer­kik­si tur­ha ris­ki on hypä­tä veteen tie­tä­mät­tä, mitä pin­nan alla on vas­tas­sa. Muis­ta uida aina ran­nan suun­tai­ses­ti ja väl­tä lii­an syväl­le uimis­ta. Älä ui päihtyneenä.

Joka vuo­ti­set huk­ku­mi­set ja tuli­pa­lot ovat näil­lä ohjeil­la pal­jol­ti väl­tet­tä­vis­sä. Omal­la toi­min­nal­la ja val­mis­tau­tu­mi­sel­la pää­see pit­käl­le tra­ge­dian ennal­taeh­käi­se­mi­ses­sä. Tur­val­li­suus­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen var­mis­taa, että juhan­nus on sekä nau­tin­nol­li­nen että turvallinen.

Ran­ta­poh­jan toi­mi­tus toi­vot­taa haus­kaa ja tur­val­lis­ta juhan­nus­ta kaikille!