Tuo­re sel­vi­tys: Tuu­li­voi­main­ves­toin­nit tuo­vat Suo­meen mil­jar­de­ja lii­ke­vaih­to­na, arvon­li­säyk­se­nä ja veroi­na

Tuulivoima tuottaa jo merkittäviä määriä verotuloja kuntiin.

Suo­meen tähän men­nes­sä raken­ne­tun 2000 megawa­tin (MW) tuu­li­voi­ma­ka­pa­si­tee­tin talou­del­li­set vai­ku­tuk­set ovat tuo­reen sel­vi­tyk­sen mukaan mer­kit­tä­vät: 5,5 mil­jar­din inves­toin­nit tuu­li­voi­ma­hank­kei­siin tuo­vat koko elin­kaa­ren­sa aika­na muun muas­sa mil­jar­dien lii­ke­vaih­don yri­tyk­sil­le ja vero­ker­ty­mät kun­nil­le.

Tuo­rees­sa rapor­tis­sa tar­kas­tel­laan Suo­meen raken­net­tu­jen tuu­li­voi­ma­hank­kei­den alue­ta­lous­vai­ku­tuk­sia koko tämän­het­ki­sen tuu­li­voi­ma­ka­pa­si­tee­tin eli noin 2000 MW:n 20-vuo­ti­sen elin­kaa­ren aika­na.

– Puh­taan ener­gian­tuo­tan­non ja ener­giao­ma­va­rai­suu­den kas­vun lisäk­si tuu­li­voi­man raken­ta­mi­nen tuo Suo­mel­le mer­kit­tä­vää talou­del­lis­ta hyö­tyä. Tuu­li­voi­main­ves­toin­nit luo­vat uut­ta lii­ke­vaih­toa, arvon­li­säys­tä ja vero­tu­lo­ja yhteen­sä mil­jar­dien euro­jen edes­tä, sum­maa Suo­men Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Anni Mik­ko­nen.

Suo­men Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen Ram­bo­lil­la teet­tä­mä Tuu­li­voi­man alue­ta­lous­vai­ku­tuk­set –sel­vi­tys löy­tyy Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen sivul­ta.

Tähän men­nes­sä Suo­meen raken­net­tu tuu­li­voi­ma­ka­pa­si­teet­ti on tuo­nut sel­vi­tyk­sen mukaan Suo­meen inves­toin­te­ja noin 6,3 mil­jar­din euron edes­tä. 5,5 mil­jar­dia täs­tä on suo­ria inves­toin­te­ja tuu­li­voi­ma­lii­ke­toi­min­taan, joka taas ker­ran­nais­vai­ku­tuk­se­na on syn­nyt­tä­nyt noin 770 mil­joo­nan inves­toin­nit muil­le toi­mia­loil­le.

Tuu­li­voi­main­ves­toin­nit syn­nyt­tä­vät tuu­li­voi­ma­loi­den koko elin­kaa­ren aika­na Suo­meen yhteen­sä 12,6 mil­jar­dia euroa lii­ke­vaih­toa. Suo­raa säh­kön myyn­nis­tä saa­ta­vaa lii­ke­vaih­toa ker­tyy noin 5,5 mil­jar­dia, ja noin 7,1 mil­jar­din lii­ke­vaih­to syn­tyy ker­ran­nais­vai­ku­tuk­si­na muil­la toi­mia­loil­la tuu­li­voi­ma­loi­den elin­kaa­ren eri vai­hei­den aika­na. Lii­ke­vaih­don kan­nal­ta mer­kit­tä­vim­mät elin­kaa­ren vai­heet ovat raken­ta­mi­nen ja käyt­tö.

Tuu­li­voi­man raken­ta­mi­nen ker­ryt­tää myös suo­ma­lais­ten yri­tys­ten tuot­ta­maa arvon­li­säys­tä, mikä tar­koit­taa syn­ty­vää lisä­ar­voa, kun tuo­tet­ta tai pal­ve­lua jalos­te­taan tuot­teek­si, jol­la on kor­keam­pi jäl­leen­myyn­tiar­vo. Tähän men­nes­sä raken­ne­tun tuu­li­säh­kön kysyn­tä syn­nyt­tää sel­vi­tyk­sen mukaan uut­ta arvon­li­säys­tä koko­nai­suu­des­saan noin 6,7 mil­jar­dia euroa. Täs­tä suo­raa arvon­li­säys­tä tuu­li­voi­ma­säh­kön myyn­nis­tä on noin 3,4 mil­jar­dia euroa. Loput noin 3,3 mil­jar­dia euroa on muu­al­la arvo­ket­jus­sa syn­ty­vää arvon­li­säys­tä. Arvon­li­säyk­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vin vai­he tuu­li­voi­ma­hank­keen elin­kaa­res­sa on käyt­tö­vai­he.

Suo­men tämän het­ki­ses­tä tuu­li­voi­ma­ka­pa­si­tee­tis­ta ker­tyy sen elin­kaa­ren aika­na vero­tu­lo­ja yhteen­sä noin 3,4 mil­jar­din euron edes­tä. Täs­tä suo­ria tuu­li­voi­ma­tuo­tan­nos­ta ker­ty­viä vero­tu­lo­ja on 1,9 mil­jar­dia euroa ker­ran­nais­vai­ku­tus­ten tuo­des­sa vero­tu­lo­ja 1,4 mil­jar­dia euroa. Tuu­li­voi­ma­lan elin­kaa­res­sa pisin vai­he käyt­tö­vai­he, jon­ka aika­na vero­tu­lo­ja saa­daan yhteen­sä noin 2,9 mil­jar­dia euroa. Kun­tien saa­mien kiin­teis­tö­ve­ro­jen osuus verois­ta on noin 400 mil­joo­naa euroa. Sel­vi­tyk­ses­sä vero­jen osal­ta mal­lin­nuk­sen läh­tö­ole­tuk­se­na on, että vero­ra­ken­ne pysyy nykyi­sen kal­tai­se­na koko 20 vuo­den elin­kaa­ren ajan.

Ram­bol­lin rapor­tis­sa ei ole mai­nin­taa sii­tä, mil­lä tavoin veron­mak­sa­jien tuki tuu­li­voi­mal­le eli syöt­tö­ta­rif­fi on vai­kut­ta­nut alan syn­ty­mi­seen ja sen menes­ty­mi­seen Suo­mes­sa.