Tun­nus­tus­ta vapaa­eh­tois­työs­tä

Lil­ja Soro­sel­le myön­net­tiin SOSTE ry:n kul­tai­nen ansio­merk­ki vii­me vuo­den lopus­sa. SOSTE ry (Suo­men sosi­aa­li ja ter­veys ry) on val­ta­kun­nal­li­nen kat­to­jär­jes­tö, joka koko­aa yhteen yli 200 sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­töä ja kym­me­niä mui­ta toi­mi­joi­ta. Kul­tai­nen ansio­merk­ki myön­ne­tään tun­nus­tuk­se­na ansiok­kaas­ta toi­min­nas­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la.

– Kun itses­tään antaa muil­le, sii­tä saa pal­jon myös itsel­leen, sanoo vapaa­eh­tois­työs­tä tun­nus­tus­ta saa­nut Lil­ja Soro­nen.

Lil­ja Soro­sel­le kul­tai­nen ansio­merk­ki myön­net­tiin Loma­ko­ti Onne­la ry:n ano­muk­ses­ta. Loma­ko­ti Onne­la ry jär­jes­tää tuet­tua loma­toi­min­taa sosi­aa­li­sin, ter­vey­del­li­sin ja talou­del­li­sin perus­tein. Lil­ja on ollut yli 25 vuot­ta vapaa­eh­toi­se­na muka­na Loma­ko­ti Onne­lan toi­min­nas­sa hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä ja lomaoh­jaa­ja­na lap­si-, van­hus-, vam­mais- ja per­he­ryh­mil­le.

Kun­nal­li­sis­sa luot­ta­mus­toi­mis­sa Lil­ja on toi­mi­nut yli 12 vuo­den ajan. Luot­ta­mus­toi­miin kuu­luu muun muas­sa jäse­nyyk­siä kun­nan­val­tuus­tos­sa, kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa, sosi­aa­li- ja ter­veys­lau­ta­kun­nas­sa sekä Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin val­tuus­tos­sa. Hän on toi­mi­nut myös kärä­jä­oi­keu­des­sa lau­ta­mie­he­nä.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­ton jäsen Lil­ja on ollut noin 20 vuo­den ajan. Hän on ollut muka­na muun muas­sa kirk­ko­neu­vos­tos­sa ja nuo­ri­so­työn joh­to­kun­nas­sa. Hän on ollut per­heen­sä kans­sa muka­na myös tuki­per­he­toi­min­nas­sa ja myö­hem­min he ovat toi­mi­neet myös sijais­per­hee­nä.
Lil­ja kokee monen­lai­sen vapaa­eh­tois­työn sekä kun­nan ja seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­toi­mien anta­neen hänel­le sisäl­töä elä­mään, vaik­ka jos­kus vapaa­eh­tois­työ­hön onkin liit­ty­nyt myös haas­ta­via asioi­ta. Muka­na hän on edel­leen Loma­ko­ti Onne­la ry:n toi­min­nas­sa ja seu­ra­kun­nan lähe­tys­työn joh­to­kun­nas­sa.