Tule­via eka­luok­ka­lai­sia siu­na­taan

Tulevia ekaluokkalaisia siunataan koulutielle. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Elo­kuun alus­sa kou­lu­tien­sä aloit­ta­vil­la lap­sil­la alkaa uusi elä­män­vai­he, jos­sa seu­ra­kun­ta halu­aa olla muka­na tuke­mas­sa ja roh­kai­se­mas­sa las­ta ja hänen per­het­tään. Kou­lu­jen alkaes­sa ev.lut. seu­ra­kun­nat kut­su­vat tule­vat eka­luok­ka­lai­set läheis­ten­sä kans­sa kirk­koon siu­nat­ta­vik­si.

Syys­lu­ku­kausi alkaa Oulus­sa ja Iis­sä 8.8. Noin puo­li­tun­tia kes­tä­viä siu­naa­mis­het­kiä jär­jes­te­tään eri puo­lil­la Oulua 4.–7.8. Per­heet voi­vat vali­ta tilai­suuk­sis­ta itsel­leen par­hai­ten sopi­van ajan­koh­dan ja pai­kan.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la siu­naus­ti­lai­suuk­sia on kes­ki­viik­ko­na 7.8. kel­lo 18.00 Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa, Jää­lin kap­pe­lis­sa, Yli­kii­min­gin kir­kos­sa ja Yli-Iin kir­kos­sa. Kii­min­gin kir­kos­sa siu­naus­ti­lai­suus on sama­na päi­vä­nä kel­lo 19.

Iis­sä eka­luok­ka­lais­ten siu­naa­mi­nen on sun­nun­tai­na 4.8. kel­lo 15.

– Kou­luun läh­te­vien siu­naa­mi­nen on tar­koi­tet­tu ihan jokai­sel­le kou­lu­tien­sä aloit­ta­val­le eikä sii­hen osal­lis­tu­mi­nen edel­ly­tä kirk­koon kuu­lu­mis­ta. Per­he voi vali­ta, mihin kirk­koon menee lap­sen kans­sa, tilai­suu­den ei tar­vit­se olla oman seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mä, Tui­ran seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Tei­ja Sal­mi ker­too.