Tuk­ki­puun tar­jon­ta vähen­ty­nyt

Eri­tyi­ses­ti tuk­ki­puun tar­jon­ta on tänä vuon­na las­ke­nut met­sän­käyt­töil­moi­tus­ten perus­teel­la Poh­jois-Poh­jan­maan yksi­tyis­met­sis­tä. Tuk­ki­puun tar­jon­ta las­ki maa­kun­nas­sa 30 pro­sent­tia, kun koko maas­sa las­ku oli 27 pro­sent­tia alku­vuo­den aika­na ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen. Maa­kun­nan kui­tu­puun tar­jon­ta on pysy­nyt lähes edel­li­sen vuo­den tasol­la.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti vii­me vuo­den alkuun ver­rat­tu­na on puun tar­jon­nan koko­nais­mää­rä kään­ty­nyt las­kuun. Kes­ki­mää­rin puun tar­jon­ta las­ki 11 pro­sent­tia koko maan alu­eel­la ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 pro­sent­tia alku­vuon­na. Voi­mak­kain­ta las­ku oli Kai­nuun, Kymen­laak­son ja Poh­jois-Savon maa­kun­nis­sa. Kas­vua oli eni­ten Lapis­sa ja Poh­jan­maal­la.

Tuk­ki­puun tar­jon­ta las­ki sel­väs­ti lähes kai­kis­sa maa­kun­nis­sa.

– Edel­li­sen vuo­den vil­kas puu­kaup­pa on kas­vat­ta­nut yri­tys­ten puu­va­ran­to­ja, mikä voi näkyä kulu­van vuo­den met­sän­käyt­töil­moi­tuk­sis­sa. Myös saha­ta­va­ran hei­ken­ty­nyt mark­ki­na­ti­lan­ne on osal­la saho­ja vähen­tä­nyt tuk­ki­puun käyt­töä, tote­aa Met­sä­kes­kuk­sen Poh­jois-Poh­jan­maan alu­een elin­kei­no­pääl­lik­kö Eeva-Lii­sa Repo.