Toi­min­taa suun­nit­te­le­maan yhdes­sä

Kel­lon ja Hau­ki­pu­taan yhtei­nen asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na 12.11. kel­lo 17–19 Hau­ki­pu­taan kou­lul­la (Tor­pan­mäen­tie 3). Syk­syn asu­ka­sil­lan tee­ma­na on yhdes­sä teke­mi­nen.

Asu­ka­sil­las­sa suun­ni­tel­laan ensi vuo­den tapah­tu­mia kaik­kien alu­een yhdis­tys­ten kans­sa, eri­tyi­ses­ti nii­den, jot­ka ovat hake­mas­sa ensi vuo­del­le Oulun kau­pun­gin toi­min­ta­ra­haa. Alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han hakuai­ka vuo­del­le 2020 on 1.11. – 29.11.2019.

Yhdes­sä suun­nit­te­le­mal­la väl­te­tään pääl­lek­käi­set tapah­tu­mat ja luo­daan mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua mui­den alu­eem­me yhdis­tys­ten jär­jes­tä­miin tapah­tu­miin ensi vuo­den aika­na. Tapah­tu­mis­ta tie­dot­ta­mi­seen käy­tet­tä­vis­tä kana­vis­ta, mai­nos­ta­mi­ses­ta ja tapah­tu­mien näky­vyy­den paran­ta­mi­ses­ta käy­dään asu­ka­sil­lan aika­na kes­kus­te­lua.

Asu­ka­sil­las­sa kuul­laan myös lop­pu­vuo­den tapah­tu­ma­tar­jon­nas­ta Kel­lon ja Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­vil­la ja alu­eel­la ylei­ses­ti. Illan aika­na voi esit­tää myös ideoi­ta, antaa palau­tet­ta ja toi­vei­ta min­kä­lai­sia tapah­tu­mia ja tal­koi­ta voi­tai­siin toteut­taa ensi vuon­na.

Asu­ka­sil­taan osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan pie­ni pal­kin­to. Tilai­suu­den alus­sa kel­lo 16.30 on kah­vi­tar­joi­lu.