Tie­to-Fin­lan­dia kui­va­nie­me­läis­läh­töi­sel­le Jen­ni Räi­näl­le

Kui­va­nie­men Hyrys­tä syn­ti­sin ole­van toi­mit­ta­ja Jen­ni Räi­nän sekä Pek­ka Jun­tin ja Anna Ruo­ho­sen kir­joit­ta­ma, Ans­si Joki­ran­nan kuvit­ta­ma Met­sä mei­dän jäl­keem­me -kir­ja on vuo­den tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja.

Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian valit­si­ja eme­ri­tus­pro­fes­so­ri, tie­to­kir­jai­li­ja Six­ten Kork­man tote­si pal­kin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suu­den puhees­saan, että jokai­sel­la meis­tä on suh­de met­sään, jos­sa ulkoi­lem­me, vir­kis­tym­me, poi­mim­me mar­jo­ja, kerääm­me sie­niä, ken­ties met­säs­täm­me.

– Suo­men talous on kaut­ta aiko­jen nojan­nut met­siin. Met­sä­teol­li­suu­den mer­ki­tys vien­nin ja koko kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta on iso.

Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­jat Ans­si Joki­ran­ta, Pek­ka Junt­ti, Anna Ruo­ho­nen ja Jen­ni Räi­nä (edes­sä). Kuva: Ant­ti Ras­ti­vo

Six­ten tote­si, että kir­ja on kiih­ko­ton, mut­ta otteel­taan kriit­ti­nen ja se esit­tää met­sä­po­li­tii­kas­tam­me karun kuvan.

– Olem­me met­sä­kan­sa, mut­ta kir­ja herät­tää mei­tä huo­maa­maan, että suu­ri osa Suo­men met­siä on nyt­tem­min avo­hak­kui­ta läpi­käy­nei­tä talous­met­siä. Teol­li­suu­den toi­vei­den mukai­ses­ti ja hal­li­tuk­sen hyväk­syn­näl­lä met­siä kaa­de­taan laa­joil­la avo­hak­kuil­la. Käsil­lä ole­va kir­ja ei ole, eikä väi­tä ole­van­sa koko totuus, mut­ta se on pai­na­va puheen­vuo­ro tui­ki tär­ke­ään met­sä­po­liit­ti­sen kes­kus­te­luun. Lisäk­si kir­ja on hyvin jäsen­nel­ty, raik­kaas­ti kir­joi­tet­tu ja kau­niis­ti kuvi­tet­tu.

Met­sä mei­dän jäl­keem­me -teos voit­ti myös ylei­söää­nes­tyk­sen tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-ehdok­kai­den kate­go­rias­sa. Kom­men­teis­sa kehut­tiin muun muas­sa kir­jan ajan­koh­tai­suut­ta ja rai­kas­ta näkö­kul­maa ilmas­to­kes­kus­te­luun.

Met­sä mei­dän jäl­keem­me -kir­jan kir­joit­ta­jat ovat poh­jois­suo­ma­lai­sia nuo­ren­pol­ven jour­na­lis­te­ja. Neli­kos­sa on tie­to­kir­jai­li­joi­ta, tuo­rei­ta met­sä­no­mis­ta­jia ja erä­har­ras­ta­jia.

Jen­ni Räi­nän ja Vesa Ran­nan Reu­nal­la-kir­ja on huo­mioi­tiin Tie­to-Fin­lan­dia-ehdok­kuu­del­la vuon­na 2017 ja Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­nol­la vuon­na 2018. Pek­ka Junt­ti on pal­kit­tu Bon­nie­rin suu­ren jour­na­lis­ti­pal­kin­non Ylei­sön suo­sik­ki -kate­go­rias­sa. Nykyi­sin free­lance-toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Räi­nä on ollut töis­sä myös Ran­ta­poh­jas­sa.

Anna Ruo­ho­nen on toi­mit­ta­jan­työs­sään kar­toit­ta­nut reu­na-aluei­ta. Kuvat ovat Lapin Kan­san valo­ku­vaa­jan Ans­si Joki­ran­nan.

Met­sä mei­dän jäl­keem­me oli Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­toeh­do­kas 2019. Kir­ja on WWF:n Vuo­den luon­to­kir­ja 2019 -kil­pai­lun fina­lis­ti­teos.