Tie­don jäl­jil­lä – Kir­jai­li­ja­vie­ras kou­lul­la

Leena Virtanen kirjailijavierailulla Haminan koululla.

Las­ten­kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja Lee­na Vir­ta­nen vie­rai­li Iis­sä Hami­nan ja Kui­va­nie­men kou­luil­la mar­ras­kuun lopus­sa. Vie­rai­lut jär­jes­tet­tiin Iin kir­jas­ton ja ala­kou­lu­jen yhteis­työ­hank­kees­sa Min­na Cant­hin jalan­jäl­jil­lä.

Lee­na Vir­ta­nen on teh­nyt kuvit­ta­ja San­na Pel­liccio­nin kans­sa upe­aa Suo­men super­nai­set -kir­ja­sar­jaa. Se joh­dat­te­lee pie­net ja suu­rem­mat­kin luki­jat tutus­tu­maan his­to­riam­me super­nai­siin. Tie­to­kir­ja­sar­jan ensim­mäi­nen osa käsit­te­lee Min­na Cant­hia, ja se on valit­tu yhdek­si vuo­den 2018 kau­neim­mis­ta kir­jois­ta.

– Syk­syl­lä ilmes­ty­nyt toi­nen osa nos­taa esiin tai­tei­li­ja Ellen Thes­lef­fin ja ensi vuon­na ilmes­ty­vä kol­mas osa Eeva Kil­ven, pal­jas­taa Vir­ta­nen.

Kir­jai­li­ja­vie­rai­lul­la nel­jäs­luok­ka­lai­set kuu­li­vat kir­jai­li­jan ja kuvit­ta­jan yhteis­työs­tä ja pää­si­vät itse­kin tart­tu­maan kynään. Kir­jai­li­jal­le esi­tet­tiin myös kysy­myk­siä, kuten: “Mis­tä etsit tie­toa kir­joi­hi­si?” Tämä kysy­mys oli­kin kuu­li­joil­le ajan­koh­tai­nen. He oli­vat juu­ri har­joi­tel­leet tie­don­han­kin­taa luo­kan ilmiö­pro­jek­tis­sa.

Iin kir­jas­ton Min­na Cant­hin jalan­jäl­jil­lä – tasa-arvon edis­tä­mi­nen kir­jal­li­suu­den ja tai­teen kei­noin -hank­kees­sa on mon­ta osa-aluet­ta. Niis­tä yksi kes­kit­tyy kir­jas­ton ja kou­lun väli­seen yhteis­työ­hön. Tavoit­tee­na on kehit­tää kir­jas­ton, kir­jas­toau­ton ja kou­lun yhteis­työ­tä sekä edis­tää las­ten kriit­tis­tä luku­tai­toa ja luku­har­ras­tus­ta.

Hank­keen aika­na kai­kis­sa Iin ala­kou­lu­jen nel­jän­sis­sä luo­kis­sa toteu­te­taan ilmiö­op­pi­mi­seen liit­ty­vä pro­jek­ti. Han­ke­työn­te­ki­jä­nä toi­mi­va kir­jas­ton­hoi­ta­ja Mari­ta Tur­ti­nen on muka­na luok­kien pro­jek­teis­sa. Lisäk­si hank­kees­sa jär­jes­te­tään moni­lu­ku­tai­toon liit­ty­vä kou­lu­tus kir­jas­ton ja ope­tus­pal­ve­lui­den hen­ki­lö­kun­nal­le.