The Tapah­tu­ma nuo­ril­le

Oululainen hiphop-rap-artisti Spaz Caroon esiintyy Haukiputaalla The Tapahtumassa 19.5.

Lukui­sat hau­ki­pu­taa­lai­set toi­mi­jat; kan­sa­lais­jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set yhdes­sä Oulun kau­pun­gin toi­mi­joi­den ja Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kans­sa jär­jes­tä­vät tapah­tu­man nuo­ril­le Jatu­lis­sa lau­an­tai­na 19.5. klo 15 alkaen. The Tapah­tu­ma – teke­mis­tä kun ei mitään teke­mis­tä on toi­min­nal­li­nen tapah­tu­ma ja sin­ne on vapaa pää­sy.

The Tapah­tu­man pää­täh­te­nä esiin­tyy Spaz Caroon, joka on 16-vuo­tias hip­hop-rap-artis­ti­tu­lo­kas Oulus­ta. Nuo­ri mul­ti-instru­men­ta­lis­ti sävel­tää kap­pa­leen­sa itse ja naut­tii suur­ta suo­sio­ta nuo­ri­son kes­kuu­des­sa. Nok­ke­las­ta rii­mit­te­lys­tään ja anteek­si­pyy­te­le­mät­tö­mäs­tä asen­tees­taan tun­net­tu Spaz vil­lit­see nuor­ta ylei­söä ja saa ylei­sön lau­la­maan muka­na. Jatu­lis­sa myös meet and greet!
Jatu­lin laval­le nousee myös pai­kal­li­sia bän­de­jä kuten Punai­nen Sini­va­las — gos­pel­ko­koon­pa­no, nuor­ten muusik­ko­jen Vio­men­tal ja Oulu-opis­ton bän­di­kou­lus­ta Bace­ment sekä Hih-hop-tans­si­joi­ta. Tapah­tu­mas­sa voi osal­lis­tua sumo­pu­ku­pai­niin, tai­de- ja koru­työ­pa­joi­hin, pais­taa mak­ka­raa pihal­la ja tutus­tua usei­den alu­eel­la toi­mi­vien yhdis­tys­ten ja jär­jes­tö­jen toi­min­nal­li­siin har­ras­tus­ten esit­te­lyi­hin. The Tapah­tu­man jat­kot on kel­lo 18 jäl­keen Jatu­lin nuok­ka­ril­la.
Toi­min­nal­li­sia esit­te­ly­jä tuo­vat Oulun kau­pun­gis­ta lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­pal­ve­lut, Oulu-opis­to ja Pop-Up-kir­jas­to ja Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­ta ker­hot ja isos­toi­min­ta. Mui­ta esit­te­li­jöi­tä ovat Lähi­rä­hi­nä, Oulun alu­eel­li­nen van­hem­pain toi­min­ta, MLL Hau­ki­pu­das ja MLL Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri, Hau­ki­pu­taan Heit­to, Putaan Vilk­kaat, Hau­ki­pu­taan Vei­kot, LC Hau­ki­pu­das ja SPR.