The Tapah­tu­ma Hau­ki­pu­taal­la

The Tapahtuman yhtenä päätähtenä on räp-artisti Sana. Kuva: Toni Manninen

Teke­mis­tä kun ei ole mitään teke­mis­tä – The Tapahtuma2 jär­jes­te­tään nuo­ril­le per­jan­tai­na 17.5. Jatu­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la kel­lo 18 alkaen.

Tois­ta ker­taa jär­jes­tet­tä­vä The Tapah­tu­ma tuo jäl­leen nuo­ril­le teke­mis­tä ja toi­min­taa. Ilmai­ses­sa, ikä­ra­jat­to­mas­sa ja päih­teet­tö­mäs­sä tapah­tu­mas­sa nuo­ret voi­vat kuun­nel­la eri­tyyp­pis­ten bän­dien musiik­kia, näh­dä tans­sie­si­tyk­siä ja osal­lis­tua pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den esit­te­ly­pis­teil­lä alu­een har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin. The Tapah­tu­man pää­täh­ti­nä ovat räp-artis­ti Sana, Save-yhtye sekä tubet­ta­ja Hur Hur.

Sana, eli San­na Rönn­berg, on juu­ri uut­ta musiik­kia jul­kais­sut oulu­lai­nen artis­ti, joka yhdis­tää musii­kis­saan urbaa­nia pop­pia ja räp­piä. Sana on myös pal­kit­tu Poh­jois-Suo­men vuo­den 2018 nuo­ri menes­ty­jä -tit­te­lil­lä.

Kons­ta Saa­jan­to, eli Hur­Hur, on oulu­lai­nen tubet­ta­ja, jol­la on yli 225 000 tilaa­jaa You­tu­bes­sa.

Saa­jan­to pal­kit­tiin vii­me vuon­na Tubeco­nis­sa vuo­den kome­dia­vi­deo kate­go­rias­sa videol­la “Ope Rage­aa Pahas­ti”.

SAVE on yli­vies­ka­lai­nen pop-yhtye, jon­ka vauh­dik­kaat kei­kat ja trion yhteen hiou­tu­nut karis­ma puree lei­jo­nan lail­la ensi­tah­deis­ta läh­tien!

Jatu­lin laval­le nousee myös pai­kal­li­sia bän­de­jä ja esiin­ty­jiä. Punai­nen Sini­va­las on gos­pel­ko­koon­pa­no, nuor­ten rok­ka­rei­den Vio­men­tal soit­taa ras­kaam­paa heviä. Oulu-opis­ton nuor­ten street-tans­si­ryh­mä esiin­tyy hip-hop tans­si­teok­sel­la ja Oulu-opis­ton kuva­tai­de­työ­pa­jas­sa voi pur­kaa tun­to­jaan kuva­tai­de­työ­pa­jas­sa Mikä fii­lis? -Puno tun­tee­si yhtei­seen tai­de­teok­seen.

Tapah­tu­mas­sa voi osal­lis­tua ja tutus­tua usei­den alu­eel­la toi­mi­vien yhdis­tys­ten ja jär­jes­tö­jen toi­min­nal­li­siin har­ras­tus­ten esit­te­lyi­hin sekä viet­tää aikaa ihan vain oles­kel­len kir­jas­ton pop-up tel­tal­la tai seu­ra­kun­nan sekä nuo­ri­so­ta­lon oles­ke­lu­pis­teil­lä.

Tapah­tu­maa ovat jär­jes­tä­mäs­sä Oulun kau­pun­gis­ta nuo­ri­so­pal­ve­lut, Oulu-opis­to ja kir­jas­to, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ, MLL Hau­ki­pu­das sekä alu­een kan­sa­lais­jär­jes­tö­jä ja yhdis­tyk­siä.

Tapah­tu­ma-aika on 18–22 ja kul­ku tapah­tu­maan on Jatu­lin uima­hal­lin vie­rei­ses­tä sivuo­ves­ta. Tavoit­tee­na on tuo­da nuo­ril­le teke­mis­tä, mihin he voi­vat mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä osal­lis­tua ja myös saa­da vink­ke­jä mitä uusia har­ras­tuk­sia alu­eel­la on tar­jol­la.