TET tutus­tut­taa kou­lu­lai­set töi­hin

Kel­lon kou­lun kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ovat tutus­tu­neet kol­men päi­vän ajan työ­elä­mään vii­kol­la 18. Me oppi­laat pää­sim­me koke­maan työ­päi­viä monen­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä, osa jopa Oulun ulko­puo­lel­la­kin.

“Olin TET:issä Kui­vak­sen lei­po­mos­sa Pate­nie­mes­sä. Pus­si­tin ja vii­pa­loin lei­piä. Aset­te­lin kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta ja pas­tei­joi­ta uuni­pel­leil­le. Opin pal­jon uuden­lais­ta lei­po­mos­ta. Kui­vak­sen lei­po­mos­sa oli kiva olla ja näh­dä, mil­lais­ta on työs­ken­nel­lä lei­po­mos­sa, mut­ta oli ras­kas­ta seis­tä ja teh­dä saman­lais­ta työ­tä koko päi­vän. En voi­si näh­dä itseä­ni lei­po­moa­lal­la, sil­lä minul­le tuli paha olo lii­al­li­ses­ta lei­vän hajus­ta ja työ ei sopi­nut minul­le.” -Jani­na

“Olin nämä kol­me päi­vää Oulun Englan­nin­kie­li­ses­sä Leik­ki­kou­lus­sa. Hain sin­ne, kos­ka minua kiin­nos­ti var­sin­kin kan­sain­vä­li­syys ja englan­nin kie­len käyt­tä­mi­nen työs­sä. Autoin las­ten­hoi­dos­sa, lei­kin las­ten kans­sa, teroi­tin kyniä ja olin apu­na las­ten­tar­han opettajille.Opin pal­jon opet­ta­jan työs­tä ja työn­ku­vas­ta, sii­tä mitä he teke­vät siel­lä, englan­nin­kie­len mer­ki­tyk­ses­tä. Las­ten kans­sa ole­mi­nen oli muka­vaa. En sil­ti voi­si kuvi­tel­la teke­vä­ni tätä työ­tä tule­vai­suu­des­sa, vaik­ka koke­mus oli­kin hyvä.” -Ven­ni

“Olin TET-har­joit­te­lus­sa Hau­ki­pu­taan Hal­pa-Hal­lin ruo­kao­sas­tol­la. Työ­teh­tä­vii­ni siel­lä kuu­lui varas­tos­ta tava­ra­kuor­mien haku ja nii­den hyl­lyt­tä­mi­nen. Opin jär­jes­te­le­mään ja lajit­te­le­maan tava­roi­ta, ja no yli­pää­tään teke­mään työ­tä kau­pas­sa. Työ oli aika yksi­toik­kois­ta, mut­ta kui­ten­kin ihan muka­vaa. En vie­lä tie­dä, näen­kö tule­vai­suut­ta­ni alal­la, en var­maan­kaan, kos­ka en aja­tel­lut sitä tar­kem­min.“ -Miro

“Menin TET-har­joit­te­luun Iin Kärk­käi­sel­le. Hyl­ly­tin siel­lä tava­roi­ta ja sii­vo­sin kau­pan ylei­siä tilo­ja sekä autoin ja opas­tin asiak­kai­ta. Opin, miten kau­pan hen­ki­lö­kun­ta toi­mii ja mitä kaik­kea sen eteen teh­dään, että tuot­teet saa hyl­lyyn ja ne pysy­vät jär­jes­tyk­ses­sä. Tyk­kä­sin työs­tä­ni siel­lä, se oli ren­toa ja muka­vaa. En näe tule­vai­suut­ta­ni alal­la, kos­ka työ oli lii­an pit­käs­tyt­tä­vää ja aika kävi pit­käk­si.” -Jose­fii­na

“Tutus­tuin työ­elä­mään Elo­ku­va­teat­te­ri Finn­ki­nol­la. Työ­hö­ni kuu­lui popcor­nien teke­mi­nen. Sii­vo­sin tilo­ja ja purin tilaus­las­te­ja ja jär­jes­tin ne hyl­lyyn. Työ oli muka­vaa, sil­lä sain teh­dä asioi­ta moni­puo­li­ses­ti Voi­sin kuvi­tel­la jos­kus tule­vai­suu­des­sa työs­ken­te­le­vä­ni elo­ku­va­teat­te­ril­la, sil­lä koke­muk­se­ni siel­tä on kiva ja posi­tii­vi­nen.” -Atte

Klau­dia Kal­ta­ka­ri
Jen­ni-Ellen Mäki­kan­gas
Hel­ka Riek­ki
Hel­mi Hir­vi­kos­ki

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä.