Teks­ta­rit 27.6.

Ei seu­ra­tie­do­te ole mitään tyr­kyt­tä­mis­tä. Tulee­han nii­tä vaik­ka mitä tie­dot­tei­ta, kuten esi­mer­kik­si rock-tapah­tu­mis­ta. Ei nii­tä tar­vit­se lukea, jos ei halua.

Voi hyvä­nen aika

Kii­tos kai­kil­le Meren­peik­ko­jen esi­kou­lus­sa vii­mei­sen kol­men vuo­den aika­na työs­sä olleil­le kas­vat­ta­jil­le. Tei­dän kans­san­ne lap­sil­la­ni oli hyvä aloit­taa kou­lu­pol­ku. Hyvää kesää teil­le!

Tyy­ty­väi­set van­hem­mat