Teks­ta­rit

Pert­ti Hon­ka­nen, olet hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten tämä yli­opis­to­puo­lue koh­te­lee maa­seu­tua. Näis­tä pape­rin­pyö­rit­tä­jis­tä tär­kein asia on oman lei­vän tur­vaa­mi­nen. Samoin tämä tuu­li­myl­ly­vou­ho­tus: haka­taan tuhan­sia heh­taa­re­ja par­haim­pia kan­kai­ta myl­ly­jen ja lin­jo­jen alle ilman kor­vauk­sia. Nämä­kö on nii­tä eko­te­ko­ja. Maa­seu­tu vain kär­sii.

Tosia­sia

Kyl­lä Iin kun­nan päät­tä­jät ovat ihan oikeal­la asial­la, onhan poik­keuk­sel­lis­ta että Yli-Olha­van ima­goa nos­te­taan kun­nan ansios­ta, ennen se on ollut vält­tä­mä­tön paha. Voi­si­pa sanoa, että hylät­ty syr­jä­ky­lä on erit­täin komea koh­de kau­em­paa merel­tä­kin kat­sot­tu­na, kun val­kois­ta hoh­ta­vat myl­lyt pyö­ri­vät. Merel­lä suun­nis­taes­sa ne ovat hyvä maa­merk­ki; tie­de­tään että tuol­la on Yli-Olha­va, jos­ta voi kom­pas­sin suun­na­ta tiet­tyyn koh­tee­seen. Hyvä­nä puo­le­na mar­jas­ta­jil­le on, että hyviä tei­tä saa kii­rei­nen­kin ajel­la mar­ja­met­sien sii­mek­seen. Jos on vaik­ka huo­nom­pi pölyt­tä­jä­ke­vät, niin rupe­lit­han ede­saut­ta­vat kehit­tä­mäl­lä tuul­ta. Samoin ties­tö pal­ve­lee met­säs­tä­jiä niin hir­vi- kun pien­riis­tan­kin osal­ta. Olis­ko­han näil­lä vas­tus­ta­jil­la oma leh­mä ojas­sa pelä­ten että maa­no­mis­ta­ja saa kor­vaus­ta ja jos on vie­lä niin huo­no tuu­ri, että ei omal­le loh­kol­le satu yhtään myl­lyä.

Nau­tis­ke­li­ja saa­ri­mö­kis­tä

Puo­luei­den vaa­li­mai­nok­sia on pos­ti­laa­tik­ko täyn­nä, vaik­ka kyl­jes­sä lukee isol­la “Ei ilmais­ja­ke­lua, kii­tos!” Eipä herä­tä luot­ta­mus­ta tuol­lai­nen toi­min­ta. Ette­kö kun­nioi­ta äänes­tä­jää?

Tur­hat pape­rit risoo

Suur­kii­tok­set Mart­ta­lal­le Onka­mon­tien hyväs­tä tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta!

Tien­käyt­tä­jä

Kan­na­tan Kari Hol­man esil­le tuo­maa aja­tus­ta Mar­tin­nie­men sahan kun­nos­ta­mi­ses­ta ja säi­lyt­tä­mi­ses­tä. Tal­koil­la kun­nos­ta­maan, Mar­tin­nie­mes­sä on aktii­vi­nen kyläyh­dis­tys. Mitä miel­tä muut ovat?

Tar­ja Komu­lai­nen

Iin kun­nan­joh­ta­ja sanoo Mes­sut-leh­den haas­tat­te­lus­sa, että on vai­kea kuvi­tel­le tilan­net­ta, ettei oli­si luon­toa ympä­ril­lä, jos­sa voi met­säs­tää, mar­jas­taa, ulkoil­la ja olla mökil­lä. Niin mekin Olha­vas­sa ajat­te­lem­me, mut­ta tuu­li­myl­ly­jä suun­ni­tel­laan juu­ri sin­ne, mis­sä se on meil­le mah­dol­lis­ta. Vuo­kra­nan­ta­jat, otta­kaa huo­mioon myös se, että vuo­kraa saa vain sil­tä ajal­ta, kun myl­ly tuot­taa kau­pal­lis­ta säh­köä. Siis jos myl­ly rik­kou­tuu eikä ole enää toi­min­nas­sa, niin vuo­kran­mak­su lop­puu. Olen sijoit­ta­nut met­siin ja tuu­li­voi­ma­lat las­ke­vat met­sä­kiin­teis­tön arvoa.

Irma