Tasa-arvoa saat­to­hoi­toon

Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don ja saat­to­hoi­don laa­tua on paran­net­ta­va. Kehit­tä­mis­tä on sekä osaa­mi­ses­sa että pal­ve­lui­den raken­tees­sa, ker­too STM:n työ­ryh­män sel­vi­tys. Ter­vey­den­huol­los­sa teh­tä­vän pal­lia­tii­vi­sen hoi­don ja saat­to­hoi­don kehit­tä­mi­sek­si on nyt tekeil­lä laa­tu­kri­tee­ri­suo­si­tuk­set, jot­ka val­mis­tu­vat loka­kuus­sa.

Laa­tu­kri­tee­reil­le on suu­ri tar­ve, sil­lä tasa-arvoi­nen hoi­toon pää­sy ei nyt toteu­du, ker­too sel­vi­tys. Alu­eel­li­nen vaih­te­lu on suur­ta eten­kin eri­tyis­ta­son pal­ve­luis­sa, joi­ta on par­hai­ten saa­ta­vil­la Ete­lä-Suo­mes­sa ja suu­ris­sa kau­pun­geis­sa. Har­ve­ne­va ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­verk­ko haas­taa myös vuo­deo­sas­to­hoi­don jär­jes­tä­mi­sen koh­tuul­li­sen etäi­syy­den pää­hän asuk­kais­ta. Elä­män lop­pu­vai­heen hyvä hoi­to ei kui­ten­kaan saa riip­pua alu­ees­ta.

Suu­ria puut­tei­ta on nyky­ään myös pal­lia­tii­vi­sen hoi­don ja saat­to­hoi­don osaa­mi­ses­sa. Eni­ten puut­tuu pal­lia­tii­vi­seen hoi­toon ja saat­to­hoi­toon kou­lu­tet­tua hen­ki­lö­kun­taa. Lisäk­si yksi­köi­den resur­soin­nis­sa ja hen­ki­lö­kun­ta­mi­toi­tuk­ses­sa on suur­ta vaih­te­lua.

Laa­tu­kri­tee­reis­sä mää­ri­tel­lään mini­mi­ta­so hen­ki­lös­tö­ra­ken­teel­le ja -mitoi­tuk­sel­le, hen­ki­lös­tön tavoi­tet­ta­vuu­del­le ja osaa­mi­sel­le sekä hoi­dos­sa tar­vit­ta­vil­le asian­mu­kai­sil­le tiloil­le. Hoi­don eri tasoil­la näil­le on eri­lai­set tar­peet, joten kri­tee­ris­tö tiuk­ke­nee hoi­don por­tai­den mukaan. Kaik­kien sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten on kui­ten­kin osat­ta­va perus­ta­son saat­to­hoi­to. Eri­tyis­ta­sol­la tar­vi­taan eri­kois­tu­nei­ta ammat­ti­lai­sia.

Hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­ses­sa on huo­mioi­ta­va, että saat­to­hoi­to on hen­ki­lös­töä sito­vaa toi­min­taa. Asian­tun­te­van avun on olta­va kuo­le­van poti­laan saa­ta­vil­la 24/7.

Laa­tu­kri­tee­rit aut­ta­vat myös asiak­kaan näke­myk­sen kuu­le­mi­ses­sa, pro­ses­sien kun­toon saat­ta­mi­ses­sa, hoi­van tulos­ten arvioin­nis­sa ja kil­pai­lu­tuk­ses­sa ja val­von­nas­sa.

THL on tii­viis­ti muka­na STM:n vetä­mäs­sä moniam­ma­til­li­ses­sa yhteis­työs­sä, jos­sa on tähän men­nes­sä kar­toi­tet­tu ter­vey­den­huol­lon pal­lia­tii­vi­sen hoi­don ja saat­to­hoi­don nyky­ti­laa ja kehit­tä­mis­tar­pei­ta. Työ ete­nee par­hail­laan muun muas­sa sosi­aa­li­huol­lon nyky­ti­lan sel­vi­tyk­sel­lä. Samal­la raken­ne­taan pal­lia­tii­vi­sen hoi­don ja saat­to­hoi­don laa­dun­seu­ran­ta­jär­jes­tel­mää.