Tans­si­tai­teen lin­ja menes­tyy

"Paikka, johon katoan" on opiskelijoiden lopputyö, joka nähdään lauantaina Valveella.

Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton liit­ty­mi­nen OSAOon mah­dol­lis­ti Tans­si­tai­teen lin­jan perus­ta­mi­sen. Vapaan sivis­tys­työn kou­lu­tuk­se­na aloit­ta­nut tans­si­lin­ja antaa osaa­mis­ta hakeu­dut­taes­sa tans­si­jan tai tans­sin­opet­ta­jan kou­lu­tuk­siin.

Tans­sin­opet­ta­jat Han­na-Kai­ja Taka­lo ja Heli Pip­pings­köld ovat teh­neet hie­noa työ­tä luo­des­saan kou­lu­tuk­sen koko­nai­suut­ta. He ovat sin­ni­tel­leet rajal­lis­ten resurs­sien, tans­si­sa­lin ja kon­tak­tien puut­tu­mi­sen ja monen muun käy­tän­nön ongel­man kans­sa. Opet­ta­jien kon­tak­tien avul­la ovat ovet avau­tu­neet yhteis­työ­hön tans­sin­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen (OAMK), tans­si­sa­lien omis­ta­jien ja monen muun tahon kans­sa.

Ensim­mäi­set opis­ke­li­jat tule­vat säi­ly­mään tans­si­tai­teen kou­lu­tuk­sen his­to­rias­sa myös kehit­tä­ji­nä, uskoo kou­lu­tus­pääl­lik­kö Kat­ri Vir­ta­nen Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­tos­ta.

Oulus­ta, Rova­nie­mel­tä, Kemis­tä ja Kem­pe­lees­tä tul­leet opis­ke­li­jat ovat koke­neet tans­sin, tai­de­te­ra­pian, yhtei­söl­li­syy­den ja laa­ja-alai­sen kehon­huol­lon avul­la kas­vun koh­den ammat­ti­lai­suut­ta tai aina­kin hyvää har­ras­ta­jaa.

– Opis­ke­li­joi­den aktii­vi­nen panos­tus asioi­hin on vie­nyt toi­min­taa eteen­päin ja hei­dän innos­tuk­sen­sa alaa koh­taan on mah­dol­lis­ta­nut monia asioi­ta, tote­aa Vir­ta­nen.

Tans­si­tai­teen opis­ke­li­jat ovat opis­ke­luun liit­tyen osal­lis­tu­neet Hönt­sä-hank­keen coach-kou­lu­tuk­seen ja toi­min­nan esit­te­lyyn, ovat opis­kel­leet yhdes­sä lii­kun­ta- ja hie­ro­ja­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­joi­den kans­sa ja ovat osal­lis­tu­neet tans­si­ta­pah­tu­miin.

Vir­ta-tans­si­ta­pah­tu­maan Teat­te­ri­kuo­pal­la Tans­si­tai­teen lin­ja osal­lis­tui kah­del­la ohjel­mal­la. Ryh­mä esiin­tyi vähän eri kokoon­pa­nol­la Heli Pip­pings­köl­din musi­kaa­li­tans­sil­la ja Han­na-Kai­ja Taka­lon nyky­tans­sil­la.

Tapah­tu­ma oli hyvä kat­saus kou­lu­tuk­sen aika­na teh­tyyn työ­hön kah­des­sa eri­tyy­li­ses­sä koreo­gra­fias­sa. Opis­ke­li­jat oli­vat val­mis­tau­tu­neet hyvin ja kotiin vie­mi­sik­si tuli­kin toi­nen jae­tuis­ta kun­nia­mai­nin­nois­ta.

Opis­ke­li­joi­den lop­pu­työ­nä esi­te­tään Val­ve­sa­lis­sa 11.5. nyky­tans­si­teos ”Paik­ka, johon katoan”. Teos on kudel­ma soo­loe­si­tyk­sis­tä, jot­ka muo­dos­ta­vat koko­nai­suu­den. Koko­nai­suu­des­ta vas­taa Heli Pip­pings­köld ja näy­tök­sen lopuk­si näh­dään vie­lä Han­na-Kai­ja Taka­lon pie­nois­ko­reo­gra­fia What makes us human.