Tans­si­jat val­taa­vat Teat­te­ri­kuo­pan

Lasten ja nuorten tanssinäytösten ohella aikuiset tanssinharrastajat pääsevät valloilleen VIRTA-tanssikatselmuksessa juhlistamaan kansainvälistä tanssinpäivää. KUVA SANNI LUTTINEN

Teat­te­ri­kuo­pan esiin­ty­mi­sa­ree­nan val­taa­vat hau­ki­pu­taa­lai­set ja kii­min­ki­läi­set tans­si­jat vii­des­sä näy­tök­ses­sä. Poh­jan­kar­ta­non juh­la­sa­lin kah­teen näy­tök­seen tule­vat tans­sin­har­ras­ta­jat Oulun­sa­los­ta, Rita­har­jus­ta, Hiuk­ka­vaa­ras­ta ja Kii­min­gis­tä.  Tans­si­vat lap­set ja nuo­ret tuo­vat esil­le kan­sain­vä­lis­tä väriä, eri mai­den kult­tuu­reis­ta ker­ro­taan tans­sin kei­noin.

Oulu-opis­tos­sa tans­sia ope­te­taan kym­me­nis­sä eri koh­teis­sa ja niin on tans­si­via har­ras­ta­jia­kin noin 500. Tans­sin eri laje­ja on usei­ta nyky- ja show­tans­sis­ta street­la­jei­hin. Esiin­ty­jät ovat iäl­tään 4–18-vuotiaita. Tans­sie­si­tyk­sien ohjaa­mi­ses­ta vas­taa vii­si­tois­ta tans­sin­opet­ta­jaa. Onhan koko Oulu tun­net­tu tans­si­kau­pun­ki, reu­na-aluei­taan myö­ten.

Teat­te­ri­kuo­pan näy­tök­set: ke 24.4. klo 18, to 25.4. klo 18, pe 26.4. klo 18, la 27.4. klo 14 ja klo 16.

Poh­jan­kar­ta­non näy­tök­set: ti 7.5. klo 18 ja ke 8.5. klo 18.

 

VIRTA tans­si­kat­sel­mus

Kan­sain­vä­lis­tä tans­sin­päi­vää juh­li­taan sun­nun­tai­na 28.4. kel­lo 13 Teat­te­ri­kuo­pal­la uuden VIR­TA-tans­si­kat­sel­muk­sen mer­keis­sä.

Myös aikui­set tans­sin­har­ras­ta­jat pää­se­vät näyt­tä­mään omia tai­to­jaan uudes­sa aikui­sil­le suun­na­tus­sa kat­sel­muk­ses­sa, joka sisäl­tää työ­pa­jo­ja, esi­tyk­siä ja kes­kus­te­lu­ja.

Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt ensim­mäis­tä ker­taa ja Oulu-opis­to juh­lis­taa näin kan­sain­vä­lis­tä tans­sin­päi­vää kat­sel­muk­sen mer­keis­sä. Tapah­tu­mas­sa on edus­tet­tui­na usei­ta eri tans­sin­la­je­ja eri tans­siyh­tei­söis­tä, joten ylei­söl­le tapah­tu­ma tar­jo­aa mie­li­hy­vää kai­kil­le ais­teil­le. Esiin­ty­vät ryh­mät pal­jas­te­taan vas­ta kat­sel­muk­sen ylei­sö­ta­pah­tu­mas­sa kel­lo 13.

Tapah­tu­maan toi­vo­taan run­sain jou­koin ylei­söä kan­nus­ta­maan roh­kei­ta aikui­sia, jot­ka ylit­tä­vät esiin­ty­mis­kyn­nyk­sen.

Tämä uusi kat­sel­mus on mata­lan kyn­nyk­sen tapah­tu­ma, jos­ta toi­vo­taan kehit­ty­vän vuo­ro­vai­kut­teis­ta, osal­lis­ta­vaa ja kes­kus­te­lua herät­tä­vää toi­min­taa.