Tan­ni­lan­tien paran­ta­mi­nen alkaa

Yli-Olhava–Tannila -tien parantamisen suunnitelmaluonnoksia esiteltiin tammikuussa Yli-Olhavassa.

Ely-kes­kus aloit­taa maan­tien 855 paran­ta­mi­sen välil­lä Yli-Olhava–Tannila hel­mi­kuun alus­sa. Tie­tä leven­ne­tään ja se pääl­lys­te­tään 20,4 kilo­met­rin mat­kal­la. Hank­kees­sa paran­ne­taan myös tien kui­va­tus­ta.

Työt käyn­nis­ty­vät hel­mi­kuun alus­sa ja ne val­mis­tu­vat mar­ras­kuun lopus­sa. Ura­koit­si­ja­na toi­mii Sund­ström Ab Oy Ent­repre­nad. Hank­keen urak­ka­sum­ma on 4,5 mil­joo­naa euroa.
Hank­keel­le on myön­net­ty rahoi­tus kor­jaus­vel­kaoh­jel­mas­sa 2016 –2018. Tie­yh­teys on tär­keä eri­tyi­ses­ti puu- ja tur­ve­kul­je­tus­ten toi­min­tae­del­ly­tys­ten kan­nal­ta.