Syn­ny­tys­toi­min­ta lop­puu Oulas­kan­kaal­la, muu toi­min­ta säi­lyy

Val­vi­ra on arvioi­nut Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin pyyn­nös­tä uudel­leen Oulas­kan­kaan sai­raa­lan syn­ny­tys­toi­min­nan edel­ly­tyk­set sekä lain- ja ase­tuk­sen mukai­suu­den. Uusi käsit­te­ly ei kui­ten­kaan muut­ta­nut aiem­paa, Val­vi­ran jo vuon­na 2016 teke­mää pää­tös­tä. Kor­keim­man hal­lin­to-oikeu­den huh­ti­kuus­sa 2018 teke­män pää­tök­sen mukai­ses­ti Oulas­kan­kaan sai­raa­lan syn­ny­tys­toi­min­ta päät­tyy 31.12.2018 men­nes­sä.

Val­vi­ran vuon­na 2016 teke­mäs­sä pää­tök­ses­sä Oulas­kan­kaan syn­ny­tys­toi­min­ta mää­rät­tiin lope­tet­ta­vak­si laa­dun vuok­si: Val­vi­ran arvion mukaan syn­ny­tys­toi­min­ta ei täyt­tä­nyt ter­vey­den­huol­to­lain ja sen alai­sen päi­vys­tys­a­se­tuk­sen aset­ta­mia vaa­ti­muk­sia. Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri (PPSHP) valit­ti pää­tök­ses­tä ensin hal­lin­to-oikeu­teen ja sit­tem­min kor­keim­paan hal­lin­to-oikeu­teen, mut­ta huh­ti­kuus­sa 2018 kor­kein hal­lin­to-oikeus pää­tyi asias­sa Val­vi­ran kan­nal­le ja edel­lyt­ti syn­ny­tys­toi­min­nan lopet­ta­mis­ta 31.12.2018 men­nes­sä.

PPSHP:ssä toi­vot­tiin vii­mei­seen saak­ka Oulas­kan­kaan sai­raa­lan syn­ny­tys­toi­min­nan jat­ku­van. Hoi­don laa­tua nos­tet­tiin usean vuo­den ajan mm. lisää­mäl­lä resurs­se­ja ja tehos­ta­mal­la hen­ki­lös­tön täy­den­nys­kou­lu­tus­ta. Kevääl­lä 2018 STM:lle toi­mi­te­tus­sa syn­ny­tys­toi­min­nan poik­keus­lu­pa-ano­muk­ses­sa sai­raan­hoi­to­pii­ri sitou­tui vie­lä kehit­tä­mään toi­min­taa perus­ta­mal­la aikuis­ten tehos­te­tun val­von­nan yksi­kön Oulas­kan­kaal­le.

Loka­kuus­sa 2018 PPSHP pyy­si Val­vi­ral­ta Oulas­kan­kaan syn­ny­tys­toi­min­nan laa­dun uudel­leen arvioin­tia teh­ty­jen kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den ja -suun­ni­tel­mien poh­jal­ta. Kii­reel­li­ses­ti suo­rit­ta­mas­saan uudes­sa arvioin­nis­sa Val­vi­ra ei kui­ten­kaan näh­nyt perus­tei­ta muut­taa aikai­sem­paa pää­tös­tään.

Val­vi­ran 7.11.2018 teke­män pää­tök­sen mukaan Oulas­kan­kaan sai­raa­las­sa ei ole KHO:n 23.4.2018 anta­man pää­tök­sen jäl­keen teh­ty eikä suun­ni­tel­tu teh­tä­vän sel­lai­sia olen­nai­sia muu­tok­sia toi­min­taan, joil­la syn­ny­tys­toi­min­nan laa­tua ja poti­las­tur­val­li­suut­ta oli­si paran­net­tu rat­kai­se­vas­ti. Toi­min­ta ei myös­kään täy­tä val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa kii­reel­li­sen hoi­don perus­teis­ta ja päi­vys­tyk­sen eri­koi­sa­la­koh­tai­sis­ta edel­ly­tyk­sis­tä annet­tu­ja vaa­ti­muk­sia teho­hoi­don eikä sovel­tu­van kirur­gi­sen eri­koi­sa­lan ja radio­lo­gian päi­vys­tyk­sen osal­ta (Fin­lex 583/2017).

Syn­ny­tyk­set siir­ty­vät Oulun yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan

Oulas­kan­kaan sai­raa­lan syn­ny­tyk­siä ale­taan ohja­ta Oulun yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan (OYS). Vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Juha Kor­pe­lai­sen mukaan kaik­ki syn­nyt­tä­jät mah­tu­vat ongel­mit­ta OYS:aan.

– On vali­tet­ta­vaa, ettei Oulas­kan­kaan syn­ny­tys­toi­min­taa saa­tu jat­kaa. Meil­lä on kui­ten­kin OYS:ssa riit­tä­vät resurs­sit, tar­peek­si tilaa ja osaa­vaa hen­ki­lö­kun­taa, joten pys­tym­me otta­maan sai­raa­laan aiem­min Oulas­kan­kaal­la syn­nyt­tä­neet äidit. Poti­las­tur­val­li­suus ei vaa­ran­nu eikä kenen­kään tar­vit­se olla asian vuok­si huo­lis­saan, hän tote­aa.

Kor­pe­lai­sen mukaan PPSHP alkaa välit­tö­mäs­ti suun­ni­tel­la syn­ny­tys­ten siir­tä­mis­tä Ouluun. Tule­via syn­nyt­tä­jiä ohjeis­te­taan asias­ta jo lähi­päi­vien aika­na.

Oulas­kan­kaan sai­raa­lan jat­ko tur­va­taan

Oulas­kan­kaan sai­raa­lan toi­min­ta muut­tuu syn­ny­tys­ten lopet­ta­mi­sen myö­tä. Sai­raa­laa pide­tään alu­eel­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä­nä osa­na Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­riä ja toi­min­nan jat­ku­vuus halu­taan tur­va­ta. Joh­ta­ja Ilk­ka Luo­man mukaan Val­vi­ral­ta pyy­det­ty pää­tös on nyt saa­tu ja seu­raa­vak­si täy­tyy kää­riä hihat ja alkaa töi­hin.

– Haluam­me, että Oulas­kan­kaan sai­raa­la on jat­kos­sa­kin elin­voi­mai­nen alue­sai­raa­la, tote­aa Luo­ma.

– Alam­me nyt aktii­vi­ses­ti kehit­tä­mään Oulas­kan­kaan sai­raa­lan roo­lia osa­na Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­riä. Näin tur­vaam­me sai­raa­lan jat­kon ja Oulun ete­läi­sen alu­een väes­tön eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lut myös tule­vai­suu­des­sa.

Val­vi­ra mää­rä­si vuon­na 2016 Oulas­kan­kaan syn­ny­tys­toi­min­nan lak­kau­tet­ta­vak­si 31.3.2017 alkaen arvioi­des­saan, ettei vas­ta­syn­ty­nei­den hoi­to vas­tan­nut lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­sia. Kes­kei­nen perus­te oli vas­ta­syn­ty­neen tehos­te­tun val­von­nan puut­tu­mi­nen. PPSHP valit­ti pää­tök­ses­tä, mut­ta myös kor­kein oikeus piti voi­mas­sa Val­vi­ran pää­tök­sen ja mää­rä­si syn­ny­tys­toi­min­nan lak­kau­tet­ta­vak­si Oulas­kan­kaal­la 31.12.2018 alkaen.

Oulai­sis­sa sijait­se­va Oulas­kan­kaan sai­raa­la tar­jo­aa täl­lä het­kel­lä kirur­gian (orto­pe­dia ja uro­lo­gia), syn­ny­tys- ja nais­ten­tau­tien, sisä­tau­tien ja keuh­ko­sai­rauk­sien polikli­nik­ka- ja vuo­deo­sas­to­pal­ve­lu­ja sekä kor­va-, nenä- ja kurk­ku­tau­tien ja las­ten­tau­tien polikli­nik­ka­pal­ve­lu­ja. Oulas­kan­kaal­la on myös avop­sy­kiat­ri­nen osas­to. Sai­raa­la vas­taa eri­kois­sai­raan­hoi­don päi­vys­tyk­sen lisäk­si sopi­muk­sen mukai­ses­ti lähia­luei­den perus­ter­vey­den­huol­lon ilta-, yö- ja vii­kon­lop­pu­päi­vys­tyk­sis­tä. Sai­raa­las­sa työs­ken­te­lee noin 400 hen­ki­löä.