Suun­ni­tel­ma lohen­poi­kas­ten alas­vael­lus­rat­kai­suis­ta val­mis­tui

Alasvaellusreitti koostuu tavallisesti yläkanavaan sijoitettavasta ohjausrakenteesta sekä ja varsinaisesta alasvaellusväylästä. Kuva: Panu Orell

Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke) on laa­ti­nut Iijoen vesi­voi­ma­lai­tok­sil­le lohen­poi­kas­ten alas­vael­lus­reit­tien yleis­suun­ni­tel­man. Suun­ni­tel­ma on pilot­ti, jon­ka perus­teel­la koh­ti mer­ta vael­ta­vat lohen­poi­ka­set voi­daan ohja­ta tur­val­li­ses­ti ja nopeas­ti voi­ma­lai­tos­ten ohi. Alas­vael­lus­reit­ti koos­tuu kah­des­ta osas­ta: ylä­ka­na­vaan sijoi­tet­ta­vas­ta ohjausai­das­ta sekä voi­ma­lai­tok­sen yhtey­teen sijoi­tet­ta­vas­ta alas­vael­lus­väy­läs­tä.

Iijoen vesi­voi­ma­loi­den ylä­ka­na­vien ohjaus­rat­kai­suk­si suo­si­tel­laan kel­lu­vaa, 2–3 met­riä kor­ke­aa ohjausai­taa. Alas­vael­lus­väy­lik­si on hah­mo­tel­tu put­ki­rat­kai­su­ja, joi­den alku­päät sijoi­tet­tai­siin pää­sään­töi­ses­ti voi­ma­lai­tos­ten van­ho­jen tuki­nuit­toauk­ko­jen koh­dil­le.

Alas­vael­lus­rat­kai­su­jen suun­nit­te­lun tuek­si Luke toteut­ti vuon­na 2017 Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen ylä­puo­lel­la lohen vael­lus­poi­kas­ten käyt­täy­ty­mis­tut­ki­muk­sen. Lisäk­si laa­dit­tiin 3D-vir­taus­mal­lit Iijoen voi­ma­lai­tos­ten ylä­ka­na­vis­ta. Tut­ki­musai­neis­to­jen avul­la voi­tiin seu­ra­ta vael­lus­poi­kas­ten käyt­täy­ty­mis­tä ja liik­ku­mis­ta voi­ma­lai­tos­ten ylä­puo­lel­la eri­lai­sis­sa vir­taus­o­lo­suh­teis­sa ja suun­ni­tel­la nii­den poh­jal­ta vael­lus­poi­kas­ten ohjaus­rat­kai­sut ylä­ka­na­viin.

Voi­ma­lai­tok­set hidas­ta­vat ja jopa pysäyt­tä­vät poi­kas­ten vael­luk­sen, jol­loin ne altis­tu­vat voi­mak­kaal­le saa­lis­tuk­sel­le. Lisäk­si uides­saan tur­bii­nien läpi osa vael­lus­poi­ka­sis­ta vam­mau­tuu tai kuo­lee. Sik­si voi­ma­lai­tok­sil­le raken­ne­tuil­la vael­lus­rei­teil­lä on tär­keä roo­li vael­lus­ka­lo­jen luon­non­kier­ron palaut­ta­mi­ses­sa.

Iijoen alas­vael­lus­reit­tien yleis­suun­ni­tel­ma toteu­tet­tiin osa­na kol­me­vuo­tis­ta, EU-rahoit­teis­ta, Iijoen otva -han­ket­ta.