Suo­men ensim­mäi­nen smolt­tien ohjausai­ta Iijoel­le

Yleispiirustus Haapakoskelle tulevasta ohjaurakenteesta.Kuva: Ponvia Oy

Lohen ja tai­me­nen vael­lus­poi­kas­ten eli smolt­tien ohjausai­ta raken­ne­taan tal­ven aika­na. Aita asen­ne­taan Iijoen Haa­pa­kos­kel­le alku­ke­säl­lä 2019. Aidan toi­mi­vuut­ta tut­ki­taan aluk­si kah­den vuo­den ajan. Toi­men­pi­de on osa Iijoen vael­lus­ka­la­kär­ki­han­ket­ta.

Lohi­ka­lo­jen alas­vael­luk­sen tur­vaa­mi­nen on tär­ke­ää raken­ne­tuil­la jokia­lueil­la. Useat tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että smolt­tien vael­lus hidas­tuu ja osin pysäh­tyy voi­ma­lai­tok­sil­la. Lisäk­si osa smol­teis­ta vam­mau­tuu tai kuo­lee uides­saan tur­bii­nien läpi. Tähän haas­tee­seen etsi­tään nyt rat­kai­sua Iijoel­la.

Haa­pa­kos­kel­le raken­ne­taan kel­lu­va, 180 met­riä pit­kä ja kah­den met­rin syvyy­teen ulot­tu­va smolt­tien ohjausai­ta. Ohjaus­ra­ken­teen urak­ka­kil­pai­lun voit­ti Kate­ra Steel Oy. Raken­teen suun­nit­te­lee Pon­via Oy. Suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen seu­ran­taan on perus­tet­tu eril­li­nen ohjaus­ryh­mä.
– Olem­me toi­mit­ta­neet vas­taa­van­tyyp­pi­siä raken­tei­ta aiem­min­kin, tosin eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen eli tuk­kien uit­to­joh­teik­si, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Tais­to Suu­ta­ri Kate­ra Steel Oy:stä.

Aidan avul­la smol­tit ohja­taan halut­tuun koh­taan voi­ma­lai­tos­pa­toa. Haa­pa­kos­ken tapauk­ses­sa voi­ma­lai­tok­sen ja ohi­juok­su­tus­luuk­ku­jen väli­sel­le alu­eel­le. Ensi­vai­hees­sa on tär­ke­ää saa­da ohjausai­ta toi­mi­maan toi­vo­tul­la taval­la. Aidan toi­mi­vuu­den tut­ki­mi­ses­ta vas­taa lähi­vuo­si­na Luon­non­va­ra­kes­kus. Myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa smol­teil­le on tar­koi­tus raken­taa alas­vael­lus­väy­lä padon yhtey­teen.

Ohjausai­das­ta ja alas­vael­lus­väy­läs­tä syn­ty­vä alas­vael­lus­reit­ti voi jat­kos­sa toi­mia myös kudul­ta palaa­vien lohi­ka­lo­jen eli tal­vik­ko­jen ja mui­den kalo­jen vael­luk­sen apu­na.

– Aidan avul­la pääs­tään ensim­mäis­tä ker­taa tut­ki­maan smolt­tien ohjaus­ra­ken­tei­ta Suo­mes­sa. Tut­ki­mus­tu­lok­sia voi­daan ver­tail­la aiem­min Iijoen otva -hank­kees­sa teh­tyyn smolt­ti­tut­ki­muk­seen, tote­aa tut­ki­ja Rii­na Huus­ko Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­ta.

Iijoen vael­lus­ka­la­kär­ki­hank­keen toi­men­pi­teet ovat Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don kala­tie, smolt­tien alas­vael­lus­rat­kai­sut, pien­poi­kas­ten istu­tus­oh­jel­ma, lohien ja meri­tai­me­nien yli­siir­rot sekä toi­men­pi­teet Raa­sa­kan ja Maa­lis­maan van­hoil­la uomil­la. Han­ket­ta rahoit­taa maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö, PVO-Vesi­voi­ma Oy, Ii, Oulu, Pudas­jär­vi, Tai­val­kos­ki, Kuusa­mo, Met­sä­hal­li­tus, Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to sekä Iijoen vesis­tön kalas­tusa­lue. Hank­keen hal­lin­noi­ja on Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to. Kysees­sä on Suo­men suu­rin vael­lus­ka­la­han­ke.