Sora­teil­le ennus­te­taan tavan­omais­ta keli­rik­koa

Ojankyläntie Iissä oli keväällä 2016 ikävässä kunnossa.

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alu­een sora­teil­le ennus­te­taan tavan­omais­ta keli­rik­koa, ker­too Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus. Kevään sää vai­kut­taa keli­ri­kon kehit­ty­mi­seen ja tei­den pai­no­ra­joi­tuk­siin.

Keli­rik­ko alkaa tien pin­nan peh­men­ty­mi­se­nä ja jat­kuu tien run­gos­sa hei­ken­täen tien kan­ta­vuut­ta. Yöpak­kas­ten vähen­tyes­sä keli­rik­ko alkaa pahen­tua nopeas­ti. Nopeas­ti sula­va tien run­ko voi aiheut­taa myös pääl­lys­tei­den rei­kiin­ty­mis­tä.

Ensim­mäi­se­nä sora­teil­le tulee pin­ta­ke­li­rik­ko, joka peh­men­tää sora­tien pin­taa. Täl­lä het­kel­lä ensim­mäi­set mer­kit pin­ta­ke­li­ri­kos­ta ovat näky­vil­lä. Seu­raa­vak­si sora­teil­le tulee run­ko­ke­li­rik­ko. Yleen­sä keli­rik­ko on ohi kesä­kuun alkuun men­nes­sä, jol­loin myös pai­no­ra­joi­tuk­set saa­daan pois­tet­tua.

Keli­ri­kos­ta varoi­te­taan autoi­li­joi­ta tei­den alkuun asen­net­ta­vil­la lii­ken­ne­mer­keil­lä. Täl­lai­sil­la teil­lä ras­kas­ta lii­ken­net­tä tuli­si mah­dol­li­suuk­sien mukaan vält­tää. Keli­rik­koi­sia tei­tä ei pys­ty­tä pitä­mään nor­maa­lis­sa laa­tu­ta­sos­sa, joten tiel­lä liik­ku­jien tulee nou­dat­taa eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta.

Toi­vot­ta­vaa oli­si, että tien­käyt­tä­jät mer­kit­si­si­vät teil­lä havai­tut lii­ken­teel­le vaa­ral­li­set reiät esim. risul­la ja ilmoit­tai­si­vat lii­ken­net­tä vaa­ran­ta­vis­ta koh­dis­ta tien­käyt­tä­jän lin­jal­le nume­roon 0200 2100.

Lisä­vau­rioi­den estä­mi­sek­si maan­teil­le jou­du­taan toden­nä­köi­ses­ti aset­ta­maan pai­no­ra­joi­tuk­sia. Ylei­sin pai­no­ra­joi­tus on 12 ton­nia. Pai­no­ra­joi­tus­ten tavoit­tee­na on ehkäis­tä tien run­gon vau­rioi­tu­mis­ta.

Pai­no­ra­joi­te­tuil­la teil­lä sal­li­taan elin­tär­keät kul­je­tuk­set kuten häly­tys­ajo­neu­vot, lin­ja-auto­lii­ken­ne reit­tia­jos­sa, sekä mai­don, teu­ra­se­läin­ten ja elin­tar­vik­kei­den kul­je­tuk­set. Sen sijaan puu­ta­va­ra-, polt­toai­ne- ja raken­nus­tar­vi­ke­kul­je­tuk­sia sekä lan­noi­te­kul­je­tuk­sia maa­ti­loil­le ei kat­so­ta elin­tär­keik­si. Ras­kaat kul­je­tuk­set onkin syy­tä ajoit­taa keli­rik­ko­kau­den ulko­puo­lel­le.