Sir­kus Fin­lan­dia saa­puu Jää­liin

Sirkus Finlandian esiintyjäkaartissa on tänä vuonna suomalaisten ja kolumbialaisten lisäksi bulgarialaisia ja englantilaisia taiteilijoita. Kuvassa Michelle.

Sir­kus Fin­lan­dian saa­pu­mi­nen Jää­liin on joka­vuo­ti­nen var­ma kevään merk­ki. Jär­jes­tyk­ses­sään jo 42. Sir­kus Fin­lan­dia kier­tue näh­dään Jää­lin ken­täl­lä tou­ko­kuun 30. päi­vä kel­lo 18.30.

Ohjel­ma uudis­te­taan vuo­sit­tain ja tar­jol­la on taas pal­jon uut­ta näh­tä­vää. Sir­kus Fin­lan­dian edus­ta­maan perin­tei­seen sir­kuk­seen kuu­lu­vat klov­nit, jonglee­raus­esi­tyk­set, eläin­nu­me­rot ja akro­baa­tit. Manee­sil­la näh­dään tänä vuon­na iso jouk­ko tai­tei­li­joi­ta. Muka­na on perä­ti 15 suo­ma­lais­ta nuor­ta sir­kus­tai­tei­li­jaa, jot­ka ovat val­mis­tu­neet kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­sen sir­kusar­tis­ti­lin­jal­ta. Yhtei­nen ryh­mä­nu­me­ro on nimel­tään korea­lai­nen keh­to.

–Olem­me ainoa sir­kus Suo­mes­sa, joka tar­jo­aa töi­tä nuo­ril­le koti­mai­sil­le tai­tei­li­joil­le. On tär­ke­ää, että he saa­vat koke­mus­ta, ja tämä voi olla heil­le myös pon­nah­dus­lau­ta kan­sain­vä­li­siin sir­kuk­siin. On aja­tel­ta­va myös sir­kuk­sen tule­vai­suut­ta, sir­kus­ti­reh­töö­ri Cal­le Jern­ström Junior sanoo. Tänä vuon­na tar­jol­la on ennen­nä­ke­mät­tö­miä nume­roi­ta, jois­sa moder­ni sir­kus koh­taa klas­si­sen.

Mel­kein seit­se­män kuu­kau­den kier­tue päät­tyy noin 10 000 ajo­ki­lo­met­rin ja lähes 250 näy­tök­sen jäl­keen Hel­sin­kiin loka­kuun lopus­sa. Poh­joi­sin kier­tue­paik­ka­kun­ta on Iva­lo. Hei­nä­kuun 19.7. sir­kus on Iis­sä ja 20.7. Hau­ki­pu­taal­la.

Carl-Gus­taf Jern­ström ja Lee­na Jur­va­kai­nen perus­ti­vat sir­kuk­sen vuon­na 1976.

Cal­le Junior on toi­mi­nut sir­kus­ti­reh­töö­ri­nä vuo­des­ta 2011, jol­loin per­hey­ri­tyk­ses­sä teh­tiin suku­pol­ven­vaih­dos. Kaik­ki per­heen jäse­net ovat olleet tai ovat edel­leen Sir­kus Fin­lan­dian pal­ve­luk­ses­sa eri teh­tä­vis­sä.

Lee­na ja Kal­le ovat eläk­keel­lä, mut­ta he kier­tä­vät edel­leen sir­kus­ka­ra­vaa­nin muka­na ja kait­se­vat lap­sen­lap­sia.