Sil­mä­ase­ma avaa liik­keen Iihin

Sil­mä­ase­ma avaa lii­ke­toi­min­ta­kau­pan myö­tä uuden opti­sen kau­pan myy­mä­län Iihin. Yhtiö on osta­nut Iis­sä toi­mi­van optik­ko­lii­ke Iin Näkö­vin­kin liiketoiminnan.Tänään teh­dys­sä lii­ke­toi­min­ta­kau­pas­sa Iin Näkö­vin­kin omis­ta­ja, optik­ko Heik­ki Ran­ta­suo­me­la siir­tyy Sil­mä­ase­man pal­ve­luk­seen.

Iin liik­kees­sä Kirk­ko­tiel­lä tulee ole­maan tar­jol­la kat­ta­va vali­koi­ma sil­mä­la­se­ja, pii­lo­lins­se­jä ja aurin­ko­la­se­ja sekä opti­kon ja jat­kos­sa myös sil­mä­lää­kä­rin vas­taan­ot­to­pal­ve­lut. Lisäk­si Sil­mä­ase­man maan­laa­jui­sen sil­mä­sai­raa­la­ver­kos­ton tar­joa­mat sil­mä­ki­rur­gian pal­ve­lut, kuten tait­to­vir­he- ja kai­hi­leik­kauk­set, ovat saa­ta­vil­la Iin liik­keen kaut­ta. Iitä lähin sil­mä­sai­raa­la tulee sijait­se­maan Oulus­sa, kun Sil­mä­ase­ma avaa uuden sil­mä­sai­raa­lan kau­pun­kiin hel­mi­kuus­sa.

– Olen iloi­nen, että voim­me tar­jo­ta Sil­mä­ase­man moni­puo­li­set näke­mi­sen ja sil­mä­ter­vey­den pal­ve­lut nyt myös Iis­sä. Uusi lii­ke ja Ouluun myö­hem­min avat­ta­va sil­mä­sai­raa­la vah­vis­ta­vat läs­nä­oloam­me ja ase­maam­me Poh­jois-Poh­jan­maal­la, tote­aa Sil­mä­ase­man lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Sami Määt­tä.

Sil­mä­ase­ma on Suo­men suu­rin näke­mi­sen ja sil­mä­ter­vey­den ket­ju, jol­la on 152 lii­ket­tä ja 13 sil­mä­sai­raa­laa eri puo­lil­la maa­ta. Lisäk­si Sil­mä­ase­mal­la on yhdek­sän myy­mä­lää Viros­sa.