SHOTL-kut­su­lii­ken­ne­ko­kei­lu alkaa Hau­ki­pu­taal­la

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne aloit­taa maa­nan­tai­na 19.11.2018 kut­su­lii­ken­ne­ko­kei­lun Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa ja Kel­lon Kivi­nie­mes­sä ja nii­den väli­sel­lä Hau­ki­pu­taan­tiel­lä. Pal­ve­lu on käy­tös­sä arki­sin kel­lo 7–17.

Kut­su­lii­ken­neau­to tila­taan mobii­li­so­vel­luk­sel­la, jon­ka nimi on SHOTL. Voi tila­ta kut­su­lii­ken­neau­ton mobii­li­so­vel­luk­sel­la Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon sisäi­sil­le mat­koil­le tai esi­mer­kik­si kyy­din lähim­mäl­le bus­si­py­sä­kil­le, jos­ta mat­ka jat­ke­taan Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­lin­jal­la Ouluun. Auto tila­taan, kun mat­kal­le halu­taan läh­teä. Ennak­ko­va­rauk­sia sil­lä ei voi teh­dä esi­mer­kik­si seu­raa­val­le päi­väl­le.

SHOTL-sovel­lus on ladat­ta­vis­sa Android- ja iOS-puhe­li­miin. Mat­kan voi tila­ta yhdel­le tai useam­mal­le hen­ki­löl­le. Sovel­lus pitää mat­kus­ta­jaa ajan tasal­la: mat­kus­ta­ja voi seu­ra­ta mis­tä auto saa­puu ja mil­loin. Sovel­lu ohjaa mat­kus­ta­jaa lähem­pään nou­to­paik­kaan ja auto hakee mat­kus­ta­jaa nou­to­pai­kas­ta. Nou­to­pai­kat on ripo­tel­tu ympä­ri kokei­lua­luet­ta aina lähel­lä. Saman auton kyy­tiin voi nous­ta mui­ta­kin mat­kus­ta­ja mat­kan var­rel­ta. Sovel­lus yhdis­tää samaan suun­taan mene­vät mat­kat.

Mat­kus­ta­mi­nen on edul­lis­ta. Kut­su­lii­ken­ne­mat­kan voi mak­saa Walt­ti-kor­til­la (arvo­lip­pu ja kausi­lip­pu), kätei­sel­lä sekä Oulun jouk­ko­lii­ken­ne-mobii­li­so­vel­luk­ses­ta ostet­ta­val­la ker­ta­li­pul­la. Autos­ta kätei­sel­lä ostet­ta­va lip­pu ja mobii­li­lip­pu mak­sa­vat 1,50 euroa. Aikui­sen arvo­lip­pu on 1,20 euroa ja lap­sen arvo­lip­pu 1,10 euroa. Autos­ta voit ostaa lipun myös koko mat­kal­le, mikä­li jat­kat kut­su­lii­ken­neau­tos­ta suo­raan esi­mer­kik­si Oulun kes­kus­taan mene­vään bus­siin lin­jal­la 20, voi­mas­sa on Oulun jouk­ko­lii­ken­teen hin­nas­to.

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen tavoi­te on lisä­tä tie­toa kut­su­lii­ken­teen käy­tän­nöis­tä, sel­vit­tää Hau­ki­pu­taan alu­een jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö­po­ten­ti­aa­lia sekä kut­su­lii­ken­teen käyt­tä­jän koke­muk­sia. Kokei­lu kes­tää kol­me kuu­kaut­ta.