Seu­ra­na hoi­va­ko­din van­huk­sil­le

Laivakankaan koulun oppilaat ilahduttivat kevättalvella hoivakodin asukkaita monenlaisella toiminnalla.

Outi Moi­la­nen
Vil­le Mus­to­nen

Opis­ke­lim­me syk­syl­lä eri­lai­sia oppiai­nei­ta toi­min­nan kaut­ta, mikä kuu­luu uuteen ope­tus­suun­ni­tel­maan. Aihee­na oli Suo­mi 100, ja oppiai­nei­na oli yhteis­kun­taop­pi, koti­ta­lous, ter­veys­tie­to, his­to­ria ja lii­kun­ta.

MOK-viik­koa (monia­lai­sen oppi­mi­sen koko­nai­suus) var­ten suun­nit­te­lim­me, mitä teki­sim­me ja ideak­si tuli läh­teä Mai­nio Vire -hoi­to­ko­tiin pitä­mään seu­raa, pelaa­maan bin­goa ja heit­te­le­mään ilma­pal­lo­ja van­hus­ten kans­sa.

MOK-viik­kom­me maa­nan­tai­na suun­nit­te­lim­me päi­vän alus­sa vii­kon teh­tä­vät ja aika­tau­lut. Olim­me edel­tä­väl­lä vii­kol­la päät­tä­neet aiheek­si muis­ti­sai­rau­det. Saim­me idean teh­dä muis­tia paran­ta­via asioi­ta, muun muas­sa muis­tia paran­ta­via ruo­kia. Rupe­sim­me etsi­mään tie­to­ja niis­tä. Tut­ki­mi­sen jäl­keen läh­dim­me kaup­paan ostok­sil­le. Kaup­pa­reis­sum­me jäl­keen aloim­me teke­mään hedel­mä­sa­laat­tia muis­tia paran­ta­vis­ta hedel­mis­tä, esi­mer­kik­si ome­nois­ta.

Bin­goa pelaa­mas­sa

Tiis­tai­na jat­koim­me suun­nit­te­lua ja menim­me ilta­päi­väl­lä Mai­nio Viree­seen pelaa­maan van­hus­ten kans­sa bin­goa. Bin­gon jäl­keen pidim­me van­huk­sil­le seu­raa, esi­mer­kik­si luim­me leh­tiä ja jut­te­lim­me. Kah­den aikaan joim­me ilta­päi­vä­kah­vit hei­dän kans­saan.

Kes­ki­viik­ko­na ilta­päi­väl­lä menim­me taas Mai­nio Viree­seen pitä­mään van­huk­sil­le seu­raa. Kävim­me van­hus­ten kans­sa ulko­na ja jat­koim­me ilma­pal­lo­jen heit­te­lyä, kyn­sien lak­kaus­ta ja hie­ron­taa. Kah­del­ta joim­me ilta­päi­vä­kah­vit ja söim­me kek­se­jä sekä lei­pä­juus­toa.

Täl­lai­nen pro­jek­ti­muo­toi­nen opis­ke­lu oli kiin­nos­ta­vaa, ja oli muka­va puu­hail­la ja jutel­la van­hus­ten kans­sa. Me oppi­laat pidim­me tämän­lai­ses­ta opis­ke­lus­ta, ja oli muka­va teh­dä jotain näky­vää, Vai­kut­ti, että myös hoi­va­ko­din asuk­kaat oli­vat mie­lis­sään eri­lai­ses­ta päi­vä­oh­jel­mas­ta.

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een ylä­kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä, jon­ka jut­tu­ja jul­kais­taan Rant­si­kas­sa ja Ran­ta­poh­jan net­ti­si­vuil­la vii­koit­tain.