Sel­vi­tys lähi­ju­na­lii­ken­tees­tä käyn­nis­ty­nyt

Mic­ro­po­lis Oy on käyn­nis­tä­nyt sel­vi­tyk­sen Kemi-Yli­vies­ka väli­sen lähi­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta ja hyö­dyis­tä seu­dun kun­nil­le, elin­kei­noe­lä­mäl­le ja asuk­kail­le. Vai­ku­tuk­sia tar­kas­tel­laan liik­ku­mi­sen lisäk­si ympä­ris­tön, maan­käy­tön sekä alue­ta­lou­den kan­nal­ta Iis­sä, Kem­pe­lees­sä, Limin­gas­sa ja Oulus­sa.

Lähi­ju­na­lii­ken­tees­tä kas­vua kau­pun­ki­seu­dul­le -han­keen koko­nais­kus­tan­nusar­vio on 57 000 euroa. Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to on myön­tä­nyt hank­keel­le 28 500 euroa maa­kun­nan kehit­tä­mis­ra­haa. Muut sel­vi­tyk­sen rahoit­ta­jat ovat Limin­ka, Kem­pe­le ja Ii. Muka­na yhteis­työs­sä ovat myös Oulun kau­pun­ki ja Väy­lä eli enti­nen Lii­ken­ne­vi­ras­to.

Hank­kees­sa sel­vi­te­tään lähi­rai­de­lii­ken­teen avaa­mi­sen ja laa­jen­ta­mi­sen poten­ti­aa­li Limin­gas­sa, Kem­pe­lees­sä ja Iis­sä. Maa­kun­taoh­jel­man mukai­ses­ti alu­een kil­pai­lu­ky­ky ja veto­voi­ma edel­lyt­tä­vät hyvää saa­vu­tet­ta­vuut­ta.