“Sek­su­aa­li­ri­kos­ten lisään­ty­mi­nen Oulus­sa on erit­täin ikä­vää”

Oulun polii­si­lai­tos jul­kai­si per­jan­tai­na tammi–kesäkuun 2019 rikos­ti­las­tot Oulun alu­eel­la. Polii­sin ilmoit­ta­mat rais­kaus­ri­kok­set ja lap­siin koh­dis­tu­vat hyväk­si­käyt­tö­ri­kok­set ovat lisään­ty­neet Oulus­sa, mikä on erit­täin ikä­vä, tote­aa Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la. Kau­pun­ki on aloit­ta­nut laa­jat toi­met sek­su­aa­li­ri­kos­ten ehkäi­se­mi­sek­si.

– Jokai­sel­la on oikeus kos­ke­mat­to­muu­teen ja sek­su­aa­li­ri­kok­set ovat jyr­käs­ti tuo­mit­ta­via. Oulun kau­pun­ki tekee viran­omai­syh­teis­työ­tä polii­sin kans­sa, joka vas­taa rikos­ten sel­vit­tä­mi­ses­tä. Epäil­lyt rikok­set tulee tut­kia, rikol­li­set tuo­mi­ta ja ran­gais­ta, tote­aa Laa­ja­la.

Oulun kau­pun­ki pitää tär­keä­nä, että sek­su­aa­li­ri­kos­ten osal­ta käy­dään avoin­ta kes­kus­te­lua ja rikok­set tuo­mi­taan myös jul­ki­ses­ti. Oulun kau­pun­ki kan­nus­taa avoi­meen kes­kus­te­luun ja pyy­tää mah­dol­li­sen rikok­sen koh­dan­nei­ta teke­mään asias­ta riko­sil­moi­tuk­sen polii­sil­le ja kään­ty­mään tar­vit­taes­sa myös kau­pun­gin asian­tun­ti­joi­den puo­leen.

Vaik­ka Oulun sek­su­aa­li­ri­kos­ta­pauk­set ovat vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na kas­va­neet mer­kit­tä­väs­ti, ei Oulun kau­pun­ki ero­aa tilas­tois­sa kui­ten­kaan muis­ta Suo­men suu­ris­ta kau­pun­geis­ta. Sek­su­aa­li­ri­kos­ten koko­nais­mää­rä on Oulus­sa alhai­sem­mal­la tasol­la kuin Turus­sa ja Tam­pe­reel­la. Suu­rin­ta kas­vu oli Espoos­sa.

Mer­kit­tä­viä toi­mia

Oulun kau­pun­ki lähet­ti jo hel­mi­kuun alus­sa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­le hake­muk­sen ja suun­ni­tel­man sek­su­aa­li­ri­kos­ten ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si. Suun­ni­tel­man koko­nais­kus­tan­nusar­vio on 2,4 milj. euroa.

Kau­pun­gin­val­tuus­to teki huh­ti­kuun alus­sa pää­tök­sen lisä­mää­rä­ra­has­ta suun­ni­tel­man toi­meen­pa­noa var­ten. Lisä­mää­rä­ra­ha vuo­del­le 2019 on mil­joo­na euroa ole­mas­sa ole­vien toi­men­pi­tei­den lisäk­si.

– Vuo­den 2020 mää­rä­ra­ha 1,4 mil­joo­naa hyväk­sy­tään 2020 talous­ar­vion käsit­te­lyn yhtey­des­sä, kun tie­de­tään mikä on val­tion rahoi­tuso­suus. Tavoit­tee­na on, että val­tio rahoit­tai­si suun­ni­tel­mas­ta puo­let, sum­maa Päi­vi Laa­ja­la.

Val­tion ensim­mäi­siä rahoi­tus­pää­tök­siä on jo saa­tu, Ope­tus­hal­li­tuk­sen tuki on 129 000 euroa ja Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön 300 000 euroa. Kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut on toi­mit­ta­nut myös Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­le (STM) 55 000 euron rahoi­tus­ha­ke­muk­sen, jos­ta pää­tös­tä ei ole vie­lä saa­tu.

Suun­ni­tel­man toi­meen­pa­no on käyn­nis­ty­nyt ja jat­kuu edel­leen. Kau­pun­ki on pal­kan­nut lisä­hen­ki­lö­kun­taa nuor­ten mata­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lui­hin muun muas­sa kou­lu­ter­vey­den­huol­toon. Kevääl­lä kau­pun­ki palk­ka­si suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­sek­si vas­tuu­hen­ki­lön pro­jek­ti­joh­ta­ja Kati Kaar­le­jär­ven. Lisäk­si kau­pun­ki on kevään aika­na rek­ry­toi­nut lisä­hen­ki­lö­kun­taa suun­ni­tel­man mukai­ses­ti.

Kau­pun­ki on pitä­nyt sek­su­aa­li­ri­kok­siin liit­tyen kesä­kuus­sa yhteis­työ­ko­kouk­sen minis­te­riöi­den edus­ta­jien ja viran­omais­ten kans­sa. Ter­vey­den ja Hyvin­voin­nin lai­tos ja STM ovat toden­neet, että kau­pun­gin suun­ni­tel­ma sek­su­aa­li­ri­kos­ten ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si on hyvä.

Tavoit­tee­na on kehit­tää kau­pun­gin pal­ve­lu­ja suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­sen ja arvioin­nin myö­tä. Oulun kau­pun­gin las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­set teke­vät viran­omais­työ­tä las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ten perus­teel­la.

Kau­pun­ki arvio syk­syn 2019  aika­na ovat­ko ole­mas­sa ole­vat ja uudet suun­ni­tel­man mukai­set toi­men­pi­teet riit­tä­viä ja vai onko käyn­nis­tet­tä­vä lisä­toi­men­pi­tei­tä. Asia käsi­tel­lään kau­pun­gin joh­to­ryh­mäs­sä, sivis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­mes­sa, hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­sa ja yhteis­työ­ko­kouk­ses­sa.

Lisäys yli 100%

Eri­lai­sia sek­su­aa­li­ri­kok­sia Oulun polii­si­lai­tok­sen tie­toon tuli tam­mi-kesä­kuun 2019 aika­na 205 kap­pa­let­ta, kun edel­lis­vuon­na mää­rä oli 111. Pro­sen­tu­aa­li­ses­ti tuo tar­koit­taa lähes 85 pro­sen­tin lisäys­tä. Oulun kau­pun­gin alu­eel­la muu­tos oli vie­lä voi­mak­kaam­paa, sek­su­aa­li­ri­kos­ten koko­nais­mää­rä kas­voi yli sata pro­sent­tia edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na.

Rais­kaus­ri­kok­sia kaik­ki­aan koko Oulun polii­si­lai­to­sa­lu­eel­la polii­sin tie­toon tuli lähes kak­sin­ker­tai­nen mää­rä ver­rat­tu­na alku­vuo­teen 2018 (+37 kpl). Lap­sen sek­su­aa­li­sia hyväk­si­käyt­tö­jä ilmoi­tet­tiin 42 kap­pa­let­ta enem­män kuin edel­lis­vuon­na vas­taa­va­na aika­na (+98 %). Sek­su­aa­li­sia ahdis­te­lu­ja Oulun polii­sin tie­toon tuli täs­mäl­leen sama mää­rä kuin tam­mi-kesä­kuus­sa 2018.

Tam­mi-kesä­kuus­sa 2019 yhteen­sä 152 sek­su­aa­li­ri­kok­ses­sa rikok­ses­ta epäil­ty oli polii­sin tie­dos­sa — näis­tä 60 oli ulko­maa­lai­sia. Ulko­maa­lais­ten suh­teel­li­nen osuus kai­kis­sa sek­su­aa­li­ri­kok­sis­sa oli Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la kulu­va­na vuon­na noin 40 pro­sent­tia.

Edel­lis­vuon­na osuus oli 25 pro­sent­tia. Alku­vuon­na 2019 rais­kaus­ri­kok­sis­ta epäil­ty­jä ulko­maa­lai­sia oli 40 ja edel­li­se­nä vuon­na seit­se­män. Rais­kauk­ses­ta epäil­lyis­tä vii­me vuon­na oli ulko­maa­lai­sia 58 pro­sent­tia kun osuus edel­li­se­nä vuon­na puo­let tuos­ta.

Oulun polii­si­lai­tos tie­dot­ti tal­vel­la tut­kin­nas­sa olleis­ta, alai­käi­siin 10–15 vuo­tiai­siin tyt­töi­hin koh­dis­tu­neis­ta epäil­lyis­tä sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta pää­asias­sa Oulus­sa. Teot ajoit­tu­vat kesään ja syk­syyn 2018. Teois­sa epäil­lyt hen­ki­löt ovat ulko­maa­lais­taus­tai­sia nuo­ria mie­hiä. Suu­rim­paan osaan liit­tyi yhtey­de­not­ta­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.

Polii­si kehot­taa edel­leen eri­tyi­ses­ti nuo­ria ja nuor­ten van­hem­pia tark­kaa­vai­suu­teen ja peli­sään­nöis­tä sopi­mi­seen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Tun­te­mat­to­mien hen­ki­löi­den kave­ri- ja seu­raa­mis­pyyn­tö­jä ei tule hyväk­syä. Pro­fii­lit kan­nat­taa lait­taa yksi­tyi­sik­si. Suu­res­sa osas­sa edel­lä mai­ni­tuis­ta epäil­lyis­sä rikok­sis­sa nuo­riin on oltu ensin yhtey­des­sä sosi­aa­li­sen median kaut­ta, min­kä jäl­keen on ollut muu­ta­kin kans­sa­käy­mis­tä ja yhtey­den­pi­toa.