Sata­man kah­va­kuu­lat­ree­neis­sä on hikitakuu

Rokki soi ja liikkujat tekivät kolmen lämmittelyliikkeen sarjoja auringon paistaessa kirkkaana pilvettömällä taivaalla.Rokki soi ja liikkujat tekivät kolmen lämmittelyliikkeen sarjoja auringon paistaessa kirkkaana pilvettömällä taivaalla.

Jo kol­mat­ta vuot­ta put­keen kesän Lii­kun­na­noh­jaus- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu Ässän kah­va­kuu­la­tun­nit jär­jes­te­tään Kivi­nie­men sata­mas­sa. Tiis­tai­se­na ilta­na meri kim­mel­tää aurin­gon­va­los­sa, kah­va­kuu­lat hei­lu­vat ja tsemp­paa­va rock-musiik­ki rai­kuu lii­kun­na­noh­jaa­ja ja per­so­nal trai­ner Sei­ja Sal­men kaiuttimesta.

Kesä­päi­vän kuu­muu­des­ta huo­li­mat­ta Kivi­nie­men aal­lon­mur­ta­jal­la kym­me­nen nais­ta tree­naa pil­vet­tö­män tai­vaan alla. Monel­la tree­naa­jis­ta on uima-asut muka­na, pääs­täk­seen vii­len­ty­mään veteen tun­nin jäl­keen. Kaup­pa­kas­si- ja roo­sa­nau­ha­hei­lau­tuk­set, kyy­kyt sekä yhden jalan maas­ta­ve­dot läm­mit­tä­vät tree­naa­jia kesän kuu­muu­den lisäksi.

–Tämä on kol­mas ker­ta Sei­jan kah­va­kuu­lat­ree­nis­sä, olen myös käy­nyt hänen Vir­pi­nie­men ulkot­ree­neis­sä. Tun­nit on ollut tosi kivo­ja, var­sin­kin tämän pai­kan takia. Ulkoil­mas­sa tree­na­tes­sa on ihan oma tun­nel­man­sa, tun­nil­le osal­lis­tu­va Hei­ni Kau­ra­mä­ki kertoo.

Kol­men vuo­den ajan Sei­ja Sal­mi on jär­jes­tä­nyt kah­va­kuu­la­tun­te­ja sata­mas­sa. Pik­ku hil­jaa vuo­sien kulues­sa kävi­jä­mää­rä on kas­va­nut. Kävi­jöi­tä tun­neil­le on hou­ku­tel­tu pos­ti­laa­tik­koi­hin jaet­tu­jen mai­nos­lap­pu­jen, pus­ka­ra­dioon kir­joi­tet­tu­jen ilmoi­tus­ten ja asiak­kai­den anta­mien suo­sit­te­lu­jen avul­la. Sään­nöl­li­nen osal­lis­tu­ja­mää­rä on noin 10 hen­ki­löä, mut­ta se vaih­te­lee vii­koit­tain säi­den ja osal­lis­tu­jien hen­ki­lö­koh­tais­ten suun­ni­tel­mien mukaan.

Ker­ta­mak­su on toi­mi­va rat­kai­su osal­lis­tu­jil­le. Ker­ta­mak­sun, 8 euroa, voi mak­saa mobi­le­payl­la, kätei­sel­lä tai lii­kun­tae­tuuk­sil­la. Elo­kuun lop­puun asti jat­ku­vat tun­nit jär­jes­te­tään sää­va­rauk­sel­la, mut­ta huo­nol­la­kin sääl­lä kelin ete­ne­mis­tä seu­ra­taan aina tun­nin alkuun asti. Ran­kan sateen tai myrs­kyn sat­tues­sa koh­dal­le, tun­ti jär­jes­te­tään Zoo­min väli­tyk­sel­lä. Tähän rat­kai­suun on kui­ten­kin kesän aika­na pää­dyt­ty vain yhdesti.

–Koro­na­tal­ve­na ryh­mä­lii­kun­nat jär­jes­tet­tiin etä­nä Zoo­min kaut­ta. Toi­min­ta hil­je­ni hir­veäs­ti, kuten kai­kil­la lii­kun­ta-alan ihmi­sil­lä. Ihmis­kon­tak­te­ja on jää­nyt kai­paa­maan. Aina, kun vaan on mah­dol­lis­ta niin ollaan läs­nä, ker­too Salmi.

Pan­de­mia­ti­lan­ne on tiet­ty otet­tu huo­mioon. Ulkoil­mois­sa jär­jes­tet­tä­vil­lä tun­neil­la ei ole mas­ki­pak­koa, mut­ta kah­den met­rin tur­va­vä­lit pidetään.

Sekä aloit­te­li­joil­le että kokee­nem­mil­le kun­toi­li­joil­le­kin sopi­va kah­va­kuu­laoh­jel­ma vaih­tuu kah­den vii­kon välein. Sään­nöl­li­sen har­joit­te­lun myö­tä har­joi­tuk­sis­ta tulee haas­ta­vam­pia, mut­ta uusien osal­lis­tu­jien tul­les­sa tun­neil­le Sal­mi ottaa huo­mioon hei­dän tai­to­ta­son­sa. Sal­mel­la on muka­na kah­va­kuu­lia lai­nat­ta­va­na. Nii­den saa­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­sen voi teh­dä soi­ta­mal­la Sal­mel­le tiis­tai­na kel­lo vii­teen men­nes­sä. Tun­ti on tiis­tai­sin kel­lo 18–19. Mukaan kan­nat­taa ottaa oma kah­va­kuu­la, juo­ma­pul­lo ja aurinkolasit.