San­ta­hol­man pii­pun pur­ku­työt on aloi­tet­tu

Santaholman sahan piippua puretaan Haukiputaalla. Kuva: Auli Haapala

San­ta­hol­man pii­pun pur­ku­työt on aloi­tet­tu. Nos­tu­ri nousi pur­ka­maan pii­pun ylä­osaa tiis­tai­na.

Piip­pu on San­ta­hol­ma Oy:n Joki­ran­nan sahan jään­nök­siä. Piip­pu on 103 vuot­ta van­ha ja se on ollut käyt­tä­mät­tö­mä­nä 50 vuot­ta.

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta myön­si kokouk­ses­saan 20.3. pii­pul­le pur­ku­lu­van, jon­ka perus­teel­la pur­ka­mis­työt on saa­ta­va pää­tök­seen kol­men vuo­den kulues­sa. Pur­ku­työn tilaa­mi­ses­ta ja kil­pai­lut­ta­mi­ses­ta on vas­tan­nut Oulun yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut.

Piip­pu pää­tet­tiin pur­kaa, kos­ka kun­toar­vioi­den ja tut­ki­mus­ten mukaan se on huo­no­kun­toi­nen ja aiheut­taa tur­val­li­suus­ris­ke­jä lähia­lu­eel­le. Pii­pun kun­nos­ta­mi­sen kat­sot­tiin tule­van koh­tuut­to­man kal­liik­si.

Tiis­tai-ilta­päi­vään men­nes­sä pii­pus­ta jäl­jel­lä oli enää rau­niot.

 

Jut­tua täy­den­net­ty 26.6. kel­lo 8.50 kuval­la pure­tus­ta pii­pus­ta.