Samuel Sal­mi tekee piis­pan­tar­kas­tuk­sen koti­seu­ra­kun­nas­saan

Piispa Samuel Salmi tekee piispantarkastuksen kotiseurakunnassaan helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Arkistokuva on Jäälin piispansauvakävelyltä, Jäälissä asuva piispa Samuel Salmi kuvassa oikealla.

Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa on piis­pan­tar­kas­tus hel­mi­kuun alus­sa per­jan­tai­na 2.2. ja sun­nun­tai­na 4.2.

Piis­pan­tar­kas­tuk­ses­sa Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa Samuel Sal­mi tapaa seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä, luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä ja seu­ra­kun­ta­lai­sia sekä tutus­tuu seu­ra­kun­nan toi­min­taan. Lisäk­si hän vie­rai­lee Kii­min­gin lukios­sa ja alu­een yrit­tä­jien tapaa­mi­ses­sa.

Piis­pan­tar­kas­tuk­sen aloi­tus­har­taus on per­jan­tai­na 2.2. kel­lo 9 Kii­min­gin kir­kos­sa. Per­jan­tai-ilta­na kel­lo 18 ohjel­mas­sa on Jää­lin kap­pe­lin seu­ra­kun­ta­sa­lin lasi­maa­lauk­sen pal­jas­ta­mi­nen ja juh­la­kah­vit.  Lasi­maa­laus on tai­tei­li­ja Vei­jo Murok­keen käsia­laa, ja se kan­taa nimeä Sinun luo­na­si on elä­män läh­de.

Ylei­nen piis­pan­tar­kas­tus on sun­nun­tai­na 4.2. kel­lo 10 alka­van mes­sun jäl­keen Kii­min­gin kir­kos­sa. Tuol­loin piis­pa ker­too piis­pan­tar­kas­tuk­sen tulok­set ja antaa arvion­sa seu­ra­kun­nas­ta.

Seu­ra­kun­ta­lai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta seu­raa­maan yleis­tä piis­pan­tar­kas­tus­ta. Tilai­suu­des­sa on mah­dol­li­suus myös esit­tää kysy­myk­siä ja kom­ment­te­ja seu­ra­kun­nas­ta. Piis­pan­tar­kas­tuk­sen jäl­keen noin kel­lo 12 on ruo­kai­lu Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Tilai­suus päät­tyy kel­lo 12.30 alka­viin kii­tos­sa­noi­hin ja musiik­kiin.

Piis­pan­tar­kas­tus on sato­ja vuo­sia van­ha ins­ti­tuu­tio. Tar­kas­tuk­sen sijaan nyky­ään voi­si parem­min­kin puhua kes­kus­te­lus­ta ja kehi­tys­työs­tä.