Salin ava­jais­ki­sat menes­tys – Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon iski­jät omas­sa kehäs­sä ja Tam­pe­reel­la

Kiimingin Nyrkkeilykerhon edustusjoukkue omissa salikisoissa oli Kristian Salokannel, Aleksi Gozman, Niko Päiveröinen, valmentajat Matti Lantto ja Sami Ervasti, Jaakko Väyrynen, Nico Autio, Sebastian Autio, Andres Gozman ja Durara Awdishou. Seuran hyvin mennyt avajaiskausi paketoitiin ensimmäisten omien salikisojen ja Pirkka-turnauksen jälkeen.

Suo­men nyrk­kei­lyn suu­rin tur­naus, Pirk­ka-tur­naus nyrk­keil­tiin Her­van­nan vapaa-aika­kes­kuk­ses­sa men­nee­nä vii­kon­lop­pu­na. 150 otte­li­jaa yhdek­säs­tä maas­ta otte­li­vat parem­muu­des­ta.

Kisat Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­ho­lais­ten osal­ta aloit­ti Sebas­tian Autio.

– Oli­ko­han se niin, että Juha­ni Tam­mi­nen aikoi­naan sanoi, että alle 100 pro­sen­tin val­mis­tau­tu­mi­nen suo­ri­tuk­seen joh­taa alle 50 pro­sen­tin onnis­tu­mi­sen. Näin kävi Aution koh­dal­la, val­men­ta­ja Mat­ti Lant­to sanoo.

Hänen mukaan­sa nyt tai­dot­to­mam­pi TVS:n Donalrt Xha­fe­ri jyrä­si ensim­mäi­ses­sä eräs­sä Aution yli.  Vas­ta pää­tö­se­räs­sä Sebas­tian  Autio pää­si otte­lus­sa jyväl­le, mut­ta se oli myö­häis­tä.

Ansait­tu 3–0 voit­to jäi jär­jes­tä­vän seu­ran edus­ta­jal­le. Kym­men­vuo­tias  Autio sai kau­laan­sa prons­si­sen mita­lin koris­teek­si D 36 kg sar­jas­sa.

– Aikaa on onnek­si vie­lä kir­kas­taa mita­lit, Lant­to kom­men­toi.

Awdis­hou antoi kaik­ken­sa

Dura­ra Awdis­hou koh­ta­si sar­jas­sa C 42 kg ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la hel­sin­ki­läi­sen David Kady­ro­vin.

– Dura val­mis­tau­tui otte­luun huo­lel­la. Hän läh­ti tar­kas­ti nyrk­kei­len ja takim­mai­sen käden vas­tais­kuil­la pom­mit­taen peh­mit­tä­mään vas­tus­ta­jaa. Pie­nel­lä mal­til­la oli­si luul­ta­vas­ti tul­lut kes­key­tys­voit­to, vaik­ka ennak­koon pidim­me Hel­sin­gin Tar­mon edus­ta­jaa vaa­ral­li­se­na vas­tus­ta­ja­na.

Sel­vä 3–0 voit­to kir­jat­tiin Dural­le.

Finaa­li­vas­tus­ta­jak­si aset­tui Por­voon Nyrk­kei­ly­seu­ran Mat­hias Loo­rits, joka sel­vit­ti tien­sä  jat­koon välie­räs­tä kukis­taen Ylä­tik­ku­ri­lan Kipi­nän iski­jän.

–Itse otte­luun tie ei käy­nyt niin kuin elo­ku­vis­sa. Mat­sin jäl­keen Dura­ral­le iski kuu­me. Ei mikään mopo­kuu­me, vaan 38,2 astet­ta kuu­me­mit­ta­riin. Teim­me peri­aat­tees­sa jo pää­tök­sen, että tus­kin­pa Dura enään finaa­lis­sa otte­lee. Aamul­la kuu­me oli täy­sin pois­sa. Lähin­nä hen­kis­tä val­mis­tau­tu­mis­ta pys­tyt­tiin teke­mään ja hie­man hiot­tiin lyön­te­jä. Dura oli päät­tä­nyt, että kaik­ki jäte­tään kehään mut­ta  kul­ta ote­taan kau­laan, Lant­to kuvai­lee.

Vas­tus­ta­ja Mat­hias Loo­rits on otel­lut jo noin vii­si vuot­ta. Dural­la on allaan vain vii­si otte­lua ja har­joi­tusai­kaa vii­si kuu­kaut­ta. Loo­rits on Suo­men­mes­ta­ri ja Ees­tin­mes­ta­ri junio­reis­sa, sekä kier­tä­nyt kan­sain­vä­li­siä kehiä Euroo­pas­sa.

–Kaik­ki kehään jätet­tiin. Kova ennak­ko­suo­si­kin nimi­kin aut­toi Loo­rit­sin voit­toon, sil­lä mat­si oli todel­la­kin huip­pusuo­ri­tus Dural­ta. Myrs­ky­va­roi­tus on annet­tu.

Ava­jais­ki­sat 80 otte­li­jan voi­min

KINK-salin ava­jai­set otel­tiin 27.4 . Kel­lo 13 alka­neis­sa kisois­sa vii­mei­set kisa­lyön­nit lyö­tiin noin 20.30. Kat­so­mos­ta myy­tiin kaik­ki pai­kat lop­puun. Kisois­sa muka­na oli muun muas­sa EU-kol­mo­nen Satu Leh­to­nen Akaan Iskus­ta. Leh­to­nen on kak­sin­ker­tai­nen PM-ykkö­nen ja Kii­min­gin kisois­sa hän voit­ti Ruot­sin nais­ten mes­ta­rin sar­jas­sa 48 kg.

Yli kol­meen­kym­me­neen vuo­teen ei pai­kal­la ollei­den muis­tin mukaan ole yhden päi­vän sali­ki­sois­sa näh­ty 80 kisai­li­jaa.

KiN­Kin iski­jät saa­lis­ti­vat omis­ta kisois­taan kol­me kes­key­tys­voit­toa: B 81 Nico Autio, C 54 Alek­si Gotz­man ja C 57 Kris­tian Salo­kan­nel.

– Muut­kin pojat otte­li­vat erit­täin hyvin. Yhdek­sän pojan jouk­kue oli jär­jes­tä­väl­le seu­ral­le vakuut­ta­va. Muu­ta­ma erit­täin niuk­ka ja jopa kysee­na­lai­nen tap­pio toki tuli.

Edim Roo­pe Weck­ström kär­si sel­lai­sen tap­pion, jota olym­pia­ho­pea­mi­ta­lis­ti Rei­ma Vir­ta­nen ei ymmär­tä­nyt ja niin­pä hän pal­kit­si­kin Roo­pen Rei­man pytyl­lä.

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon sali täyt­tyi ava­jais­ki­sois­sa.